Cestovna sigurnost: Smjer politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2010) 389 završna verzija) – ususret europskom području sigurnosti na cestama za razdoblje 2011.-2020.

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA EUROPSKE KOMISIJE?

Iako je u području cestovne sigurnosti u Europskoj uniji (EU) ostvaren napredak tijekom trećeg europskog akcijskog programa sigurnosti cestovnog prometa (RSAP) koji se održavao u razdoblju 2003.-2010.), Europska komisija naglašava da je potrebno dodatno pojačati napore za poboljšanje cestovne sigurnosti.

KLJUČNE TOČKE

Cilj smjera europske politike cestovne sigurnosti (2011-2020) jest osigurati opći okvir i izazovne ciljeve za usmjeravanje nacionalnih i lokalnih strategija, u skladu s načelom supsidijarnosti. Unutar općeg okvira, Komisija ističe potrebu za:

Načela i cilj

Komisija uspostavlja 3 glavna načela:

Nastavno na RSAP program za razdoblje 2003.-2010., Komisija predlaže održavanje ciljaprepolovljavanja ukupnog broja smrti na cestama u EU-u u razdoblju 2010.-2020. To pokazuje jasnu predanost EU-a cestovnoj sigurnosti, a zajednički cilj pružit će građanima EU-a više ujednačenu razinu cestovne sigurnosti unutar EU-a. Komisija potiče pojedinačne zemlje EU-a da doprinesu ostvarenju ovog zajedničkog cilja kroz vlastite nacionalne strategije cestovne sigurnosti.

Tijekom javne rasprave o smjeru ove politike između srpnja i prosinca 2009. godine, predložen je cilj za smanjenje teških ozljeda u cestovnom prometu. Budući da postoji zajednička definicija za „teške ozljede”, Komisija mora dodati zajednički „cilj za smanjivanje ozljeda” tom smjeru europske politike cestovne sigurnosti do 2020.

Strateški ciljevi

Komisija je identificirala sedam ciljeva za čije ostvarivanje će biti predloženo djelovanje i na razini EU-a i na nacionalnoj razini:

Provedba smjera europske politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.

Otvorena suradnja između zemalja EU-a i Komisije olakšava provedbu politike cestovne sigurnosti EU-a. Usporedno s tim, zemlje EU-a također imaju nacionalne planove sigurnosti na cestama koji uključuju specifične nacionalne ciljeve, a koji su individualni njihovoj konkretnoj situaciji.

Komisija će nastaviti s poboljšanjem postojećih alata za prikupljanje i analizu podataka, kao što je CARE, baza podataka EU-a o prometnim nezgodama uspostavljena u skladu s Odlukom Vijeća 93/704/EZ te Europski opservatorij za cestovnu sigurnost (ERSO), a koje javnosti čini dostupnima putem internetskih podataka o cestovnoj sigurnosti i znanju na europskoj razini.

POZADINA

Za više informacija, pogledajte Cestovna sigurnost na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjer politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020. (COM(2010) 389 završna verzija od 20. srpnja 2010.)

Posljednje ažuriranje 09.05.2016