Zdravstvena skrb u drugim zemljama EU-a – prava pacijenata

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 24. travnja 2011. Zemlje EU-a morale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 25. listopada 2013.

POZADINA

Razlog zbog kojega je bilo potrebno razjasniti pravila za prekograničnu zdravstvenu skrb leži u činjenici da su ta pravila razvijena na temelju pojedinačnih presuda Suda Europske unije tijekom razdoblja od više od deset godina. Direktiva je iznesena posebice kako bi se pojasnila prava na zdravstvenu skrb koja potječu iz presuda Suda temeljenih na članku 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te kako bi se omogućila primjena tih prava u praksi. Cilj je direktive pojasniti odnos između njezinih pravila o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i postojećeg okvira na temelju Uredbe (EZ) 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Prekogranična skrb: zakonodavni okvir

DOKUMENT

Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.–65.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2011/24/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena direktiva Komisije 2012/52/EU od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju mjera za lakše priznavanje medicinskih recepata izdanih u drugoj državi članici (SL L 356, 22.12.2012., str. 68.–70.)

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Izvješće Komisije o primjeni Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (COM(2015) 421 završna verzija od 4.9.2015)

Delegirana odluka Komisije 2014/286/EU od 10. ožujka 2014. o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži (SL L 147, 17.5.2014., str. 71.–78.)

Provedbena direktiva Komisije 2014/287/EU od 10. ožujka 2014. o određivanju kriterija za osnivanje i ocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova te za olakšavanje razmjene informacija i stručnih spoznaja u vezi s osnivanjem i ocjenjivanjem tih mreža (SL L 147, 17.5.2014., str. 79.–87.)

Provedbena direktiva Komisije 2011/890/EU od 22. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za uspostavljanje, upravljanje i funkcioniranje mreže nacionalnih tijela odgovornih za e-zdravstvo (SL L 344, 28.12.2011., str. 48.–50.)

Provedbena direktiva Komisije 2013/329/EU od 26. lipnja 2013. o pravilima za uspostavljanje Mreže nacionalnih tijela odgovornih za procjenu zdravstvenih tehnologija, upravljanje njome te njezino transparentno djelovanje (SL L 175, 27.6.2013., str. 71.–72.)

Posljednje ažuriranje 18.01.2016