Zdravstvena skrb u drugim zemljama EU-a – prava pacijenata

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Komisija je usvojila i izvjestan broj provedbenih i delegiranih akata vezanih za Direktivu 2011/24/EU. Među njima su:

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 24. travnja 2011. i trebala je ući u zakonodavstvo država EU-a do 25. listopada 2013.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.–65.)

Naknadne izmjene Direktive 2011/24/EU ugrađene su u izvorni tekst. Vidjeti pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1023 od 15. srpnja 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/1765 u pogledu prekogranične razmjene podataka među nacionalnim mobilnim aplikacijama za praćenje kontakata i upozoravanje u kontekstu borbe protiv pandemije bolesti COVID-19 (SL L 227I, 16.7.2020., str. 1.–9.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1765 od 22. listopada 2019. o utvrđivanju pravila za uspostavu, upravljanje i funkcioniranje mreže nacionalnih tijela odgovornih za e-zdravstvo i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/890/EU (SLJ L 270, 24.10.2019., str. 83.–93.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (COM(2018) 651 final, 21.9.2018.)

Delegirana odluka Komisije 2014/286/EU od 10. ožujka 2014. o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži (SL L 147, 17.5.2014., str. 71.–78.)

Provedbena odluka Komisije 2014/287/EU od 10 ožujka 2014. o određivanju kriterija za osnivanje i ocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova te za olakšavanje razmjene informacija i stručnih spoznaja u vezi s osnivanjem i ocjenjivanjem tih mreža (SL L 147, 17.5.2014., str. 79.–87.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije 2013/329/EU od 26. lipnja 2013. o pravilima za uspostavljanje Mreže nacionalnih tijela odgovornih za procjenu zdravstvenih tehnologija, upravljanje njome te njezino transparentno djelovanje (SL L 175, 27.6.2013., str. 71.–72.)

Provedbena direktiva Komisije 2012/52/EU od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju mjera za lakše priznavanje medicinskih recepata izdanih u drugoj državi članici (SL L 356, 22.12.2012., str. 68.–70.)

Posljednje ažuriranje 14.09.2020