Stvaranje snažnije i sigurnije digitalne Europe

Kako bi se unaprijedile vrijednosti slobode i demokracije Europske unije te omogućio siguran rast digitalnoga gospodarstva, EU je predan omogućivanju najsigurnijeg internetskog okruženja na svijetu.

DOKUMENT

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija Europske unije za kibernetičku strategiju: otvoren, siguran i osiguran kibernetički prostor (JOIN(2013) 1 završna verzijal od 7.2.2013.)

SAŽETAK

Kako bi se unaprijedile vrijednosti slobode i demokracije Europske unije te omogućio siguran rast digitalnoga gospodarstva, EU je predan omogućivanju najsigurnijeg internetskog okruženja na svijetu.

ŠTO RADI OVA ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA?

Ovom se komunikacijom utvrđuje Strategija EU-a o kibernetičkoj sigurnosti, omogućujući:

Objavljena je uz prijedlog direktive o umrežavanju i informacijskoj sigurnosti.

KLJUČNE TOČKE

Politiku kibernetičke sigurnosti unutar EU-a i na međunarodnoj razini trebalo bi regulirati pet načela:

Strategija se temelji na pet prioriteta:

Uzimajući u obzir međunarodnu prirodu kibernetičkog prostora, strategija zahtijeva da tijela na europskoj i nacionalnoj razini preuzmu odgovornost, surađuju i udružuju se s gospodarskom i akademskom zajednicom. Ta tijela uključuju tijela nadležna na razini EU-a i na nacionalnoj razini za:

Strategija također uključuje dijalog s međunarodnim tijelima kao što su Vijeće Europe, NATO i Ujedinjeni narodi.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije Kibernetička sigurnost.

Posljednje ažuriranje 14.09.2015