Europski razvojni fond (ERF)

Europski razvojni fond podržava aktivnosti u zemljama u razvoju i državnim područjima s ciljem promicanja gospodarskog, društvenog i ljudskog razvoja, kao i regionalne suradnje.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 215/2008 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 10. Europski razvojni fond.

Odluka Vijeća 2013/759/EU od. 12. prosinca 2013 o prijelaznim mjerama upravljanja ERF-om od 1. siječnja 2014. do stupanja na snagu 11. Europskoga razvojnog fonda.

SAŽETAK

Europski razvojni fond (ERF) je glavni instrument za pružanje potpore Zajednice za razvojnu suradnju u afričkim, karipskim i pacifičkim (AKP) zemljama i prekomorskim zemljama i područjima (PZP). Rimski ugovor iz 1957. godine omogućio je njegovo stvaranje s ciljem dodjeljivanja tehničke i financijske pomoći, u početku afričkim državama s kojima su neke države članice bile povijesno vezane.

Iako je za Fond rezervirana proračunska stavka u proračunu Europske unije (EU) od 1993. godine na temelju zahtjeva Europskog parlamenta, ERF još ne pripada općem proračunu EU-a. Financiraju ga države članice, podliježe vlastitim financijskim pravilima, a njime upravlja poseban odbor. Potporu odobrenu državama AKP-a i PZP-a i dalje će financirati ERF, barem u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Svaki ERF sklapa se na razdoblje od nekoliko godina. Od sklapanja prve konvencije o partnerstvu 1964. godine, ciklusi ERF-a uglavnom su pratili cikluse sporazuma o partnerstvu/konvencija.

Instrumenti Stabex i Sysmin osmišljeni kako bi pružili potporu poljoprivrednom i rudarskom sektoru ukinuti su novim sporazumom o partnerstvu potpisanim u Cotonouu u lipnju 2000. godine. Taj sporazum također je pojednostavio ERF i uveo sustav izrade promjenjivih programa, doprinoseći većoj fleksibilnosti i dajući državama AKP-a veću odgovornost.

9. ERF-u dodijeljeno je 13,5 milijardi eura za razdoblje od 2000. do 2007. godine. Dodatno, iznos koji nije potrošen iz prethodnog ERF-a ukupno je iznosio 9,9 milijardi eura.

Vijeće Ministara AKP-EZ-a Odlukom br. 6/2005 od 22. studenog 2005. godine izdvaja 482 milijuna eura iz uvjetnih 1 milijardu eura za Deveti Europski razvojni fond. Iznos je raspodijeljen na sljedeći način: 352 milijuna eura za potporu dugoročnom razvoju, 48 milijuna eura za regionalnu suradnju i integraciju i 82 milijuna eura za investicijski instrument. Nadalje, druga rata u iznosu 250 milijuna eura za Instrument za vode AKP-a i EU-a utvrđena je Odlukom br. 7/2005.

Razvojna pomoć koju pruža ERF čini dio šireg europskog okvira. Unutar Europske unije, sredstva iz općeg proračuna Zajednice mogu se koristiti za određene vrste potpore. Štoviše, osim upravljanja dijelom sredstava ERF-a (zajmovi i rizični kapital), Europska investicijska banka (EIB) pridonijet će s ukupno 1,7 milijardi eura iz vlastitih sredstava u razdoblju koje obuhvaća Deveti ERF.

10. ERF obuhvaćao je razdoblje od 2008. do 2013. godine i imao ukupan proračun od 22,682 milijuna eura. Od toga iznosa, 21.966 milijun eura bilo je dodijeljeno državama AKP-a, 286 milijuna eura PZP-u i 430 milijuna eura Komisiji kao rashod za potporu za izradu i provedbu programa ERF-a. Iznos za države AKP-a dijeli se na sljedeći način: 17,766 milijuna eura nacionalnim i regionalnim indikativnim programima, 2,700 milijuna eura intraregionalnoj suradnji i suradnji unutar AKP-a i 1,500 milijuna eura investicijskim instrumentima. Povećani udio proračuna posvećen je regionalnim programima, na taj način naglašavajući važnost regionalnih gospodarskih integracija kao osnovnog okvira za nacionalni i lokalni razvoj. Inovacija u 10. ERF-u bilo je dodjeljivanje „poticajnih iznosa” za svaku državu.

Države članice imaju svoje vlastite bilateralne sporazume i provode vlastite inicijative sa zemljama u razvoju koje se ne financiraju iz ERF-a ili bilo kojih drugih sredstava Zajednice.

11. ERF obuhvatit će razdoblje između 2014. i 2020. godine: iznosi 30,5 milijardi eura, a dodatnih 2,6 milijardi eura bit će dostupno kod Europske investicijske banke u obliku zajmova iz njezinih vlastitih sredstava.

Države EU-a postigle su u lipnju 2013. godine unutarnji sporazum kojim se uspostavlja 11. ERF, uključujući revidirano dijeljenje doprinosa između njih; ovaj unutarnji sporazum još uvijek nije ratificiran. Odluka Vijeća 2013/759/EU uspostavlja prijelazne mjere za upravljanje ERF-om do stupanja na snagu 11. ERF-a.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EZ) br. 215/2008

20.3.2008

-

SL L 78 od 19.3.2008., str. 1.-34.

Odluka 2013/759/EU

1.1.2014

-

SL L335, 14.12.2013., str. 48.-49.

Posljednje ažuriranje 29.04.2014