Globalna strategija EU-a za promatranje izbora i potporu izborima

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Komunikacija (COM(2000) 191 final) o potpori izborima i promatranju izbora u EU-u

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU-a)

ČEMU SLUŽE KOMUNIKACIJA I ČLANAK 2. UGOVORA?

Komunikacijom se želi pomoći pri definiranju koherentnog usmjerenja politike na potporu izborima* i promatranje izbora* u EU-u s pomoću strateškog i metodološkog pristupa, uzimajući u obzir znanja stečena iz prethodnih iskustava.

Člankom 2. UEU-a utvrđuju se vrijednosti EU-a poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika nacionalnih manjina.

KLJUČNE TOČKE

Pravo svakoga da sudjeluje u vladi svoje zemlje utvrđeno je u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (UDHR). U slučaju izbora, dobro upravljanje zahtijeva odgovarajući zakonodavni i regulatorni niz pravila. Kako bi se osiguralo poštovanje vladavine prava, potrebno je transparentno i odgovorno upravljanje izborima, posebno neovisan nadzor i praćenje. Ključno je i da građani budu informirani te da sudjeluju tijekom cijelog izbornog procesa. Kriteriji utvrđeni u UDHR-u za vrednovanje promatranih izbora prihvaćeni su na međunarodnoj razini. Izbori moraju biti slobodni, pošteni, autentični, povremeno se održavati i to putem tajnog glasovanja.

Potpora EU-a ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava utvrđena je u ugovorima EU-a. U članku 2. Ugovora o Europskoj uniji jasno se navodi da se EU temelji na načelima kao što su sloboda, demokracija, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, temeljnim vrijednostima koje dijele sve zemlje EU-a. Izborne misije prihvaćene su kao dio mandata EU-a.

Znanja stečena iz iskustva

Komunikacijom se pregledavaju znanja stečena o misijama EU-a o potpori i promatranju između 1993. i 2000.:

Preporuke za budućnost

U Komunikaciji se naglašava da bi EU trebao donijeti strategiju za potporu izborima i promatranje izbora kojom bi se:

Odluka o pokretanju misije za promatranje izbora u EU-u trebala bi se temeljiti na procjeni misije da bude preporučljiva, održiva i korisna. Vijeće je u tom pogledu sastavilo kriterije koji su navedeni u Prilogu III. Komunikaciji. U tom se Prilogu navode i uvjeti potrebni kako bi promatrači mogli obavljati svoj posao.

Sljedeći kriteriji mogli bi biti temelj za odlučivanje o pružanju potpore izborima:

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora i stvaranja Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), posljednja je aktivno uključena u misije za promatranje izbora, u bliskoj suradnji s kompetentnim službama Komisije (Služba za instrumente vanjske politike, smještena zajedno s ESVD-om).

U pogledu financiranja misija, proučavaju se različiti načini ubrzavanja i pojednostavljivanja odluka za izdvajanje sredstava i izvršenje rashoda.

U Komunikaciji se razmatra kako dogovoreni kriteriji za odabir (Prilog IV.) i pravila ponašanja za promatrače iz EU-a (Prilog III.) pružaju dobar temelj za zapošljavanje promatrača.

Smjernice za uspjeh

Kako bi potpora izborima i promatranje izbora bili uspješni, u Komunikaciji se predlaže uzimanje u obzir sljedećih aspekata:

Kako bi se procijenio rezultat izbora, u Komunikaciji se potiče uporaba kriterija utvrđenih u Prilogu III.

Kako bi se poboljšala vidljivost izbornih aktivnosti EU-a, Komunikacijom se predlaže:

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Potpora izborima: tehnička i materijalna potpora izbornim procesima, uključujući potporu pri utvrđivanju pravnog okvira izbora, registraciji političkih stranaka ili glasača te pružanju građanskog odgoja i osposobljavanja za lokalne promatrače i novinare. Potporom izborima dopunjuje se promatranje izbora.
Promatranjem izbora nastoji se:

Ono se temelji se načelima potpunog pokrića, nepristranosti, transparentnosti i profesionalizma.

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćeni tekst Ugovora o Europskoj uniji – Glava I. – Zajedničke odredbe – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 17.)

Komunikacija Komisije o potpori izborima i promatranju izbora u EU-u (COM(2000) 191 final, 11.4.2000.)

VEZANI DOKUMENTI

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. svibnja 2008. o misijama za promatranja izbora u EU-u (SL C 271E, 12.11.2009., str. 31.–38.)

Zaključci Vijeća o potpori izborima i promatranju izbora – objava za medije Vijeća za razvoj , str I.–V., 31. svibnja 2001. (Nisu objavljeni u SL-u)

Rezolucija Europskog parlamenta o Komunikaciji Komisije o potpori izborima i promatranju izbora u EU-u (SL C 343, 5.12.2001., str. 270.–277.)

Posljednje ažuriranje 02.03.2018