Europska normizacija

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Ovom uredbom uvode se pravila kojima se uređuje:

Uredbom su obuhvaćene norme za usluge kao i za proizvode, a u svojstva koja se traže od proizvoda ili usluge treba uključiti i zaštitu okoliša i javnog zdravlja.

Široka suradnja u procesu utvrđivanja normi

Zahtjevi za normizaciju za europske organizacije za normizaciju

Komisija od jedne europske organizacije za normizaciju ili od više europskih organizacija za normizaciju može zahtijevati nacrt europske norme koji mora biti određen tržištem i u obzir uzeti javni interes kao i političke ciljeve EU-a. Komisija utvrđuje zahtjeve i rokove koje treba ispuniti. Zemlje EU-a obavijestit će Komisiju o svim zahtjevima za institucije za norme o izradi tehničkih specifikacija ili posebne norme proizvoda da bi se mogao izraditi nacrt tehničkih propisa.

Priznavanje i uporaba tehničkih specifikacija

Državna tijela trebala bi prilikom naručivanja hardvera, softvera i usluga informacijske tehnologije upotrebljavati sve odgovarajuće tehničke specifikacije. Tehničke specifikacije tržišno su prihvatljive i ne ometaju interoperabilnost s primjenom postojećih normi EU-a ili međunarodnih normi.

Godišnji program rada i prigovori na usklađene norme

U godišnjem programu rada utvrđuju se strateški prioriteti vodeći računa o dugoročnim strategijama za rast EU-a. Komisija će uvesti sustav obavješćivanja za sve interesne skupine da bi osigurala odgovarajuće savjetovanje i važnost za tržište prije donošenja godišnjeg programa rada ili zahtjeva za normizaciju, ili donošenja odluke o svim prigovorima na usklađene norme koje su podnijele zemlje EU-a ili Europski parlament.

Izvješćivanje

Europske organizacije za normizaciju Komisiji će slati godišnje izvješće o provedbi ove Uredbe.

Izmjene nakon objave

Uredba je od izdavanja izmijenjena da bi izričito obuhvaćala sljedeće posebne norme:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

POZADINA

Također vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.–33.).

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1025/2012 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – Strateška vizija za europske norme: Kretanje naprijed kako bi se povećao i ubrzao održivi rast europskog gospodarstva do 2020. (COM(2011) 311 final, 1.6.2011.)

Posljednje ažuriranje 22.05.2019