Hedge fondovi, fondovi rizičnog kapitala – pravila za upravitelje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Upravitelji alternativnih investicijskih fondova – Direktiva 2011/61/EU

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Uspostavlja pravni okvir za odobrenje za rad, nadzor i nadgledanje upravitelja različitih alternativnih investicijskih fondova (UAIF), uključujući hedge fondove i fondove rizičnog kapitala.

KLJUČNE TOČKE

Isključenje iz područja primjene: U direktivi se navode subjekti na koje se ne primjenjuje, uključujući:

holding društva (kako su definirana u direktivi);

upravljanja mirovinskim fondovima;

programe sudjelovanja ili štednje zaposlenika;

nadnacionalne institucije;

nacionalne središnje banke; i

ugovore o osiguranju.

Putovnica: UAIF-ovi mogu „prenijeti” svoje usluge u različite zemlje EU-a na temelju jednog odobrenja za rad. Nakon što UAIF dobije odobrenje za rad u jednoj zemlji EU-a i pridržava se pravila direktive, ovlašten je upravljati ili trgovati fondovima s profesionalnim ulagateljima diljem EU-a.

Odobrenja za rad: Kako bi djelovali u EU-u, upravitelji fondova trebaju dobiti odobrenje za rad od strane nadležnog tijela matične zemlje EU-a. Kako bi dobili odobrenje za rad, UAIF-ovi moraju imati najmanju razinu kapitala u obliku likvidne ili kratkoročne imovine.

Depozitar: Od UAIF-ova se zahtijeva da osiguraju imenovanje jednog depozitara za svaki fond kojim upravljaju, npr. banka ili investicijska kompanija odgovorna za nadzor fonda i osiguravanje prikladne zaštite imovine fonda.

Upravljanje rizikom i bonitetni nadzor: UAIF-ovi moraju zadovoljiti nadležno tijelo svojim čvrstim internim dogovorima, a u odnosu na upravljanje rizikom. To uključuje zahtjev da, na redovitoj bazi, objave glavna tržišta i instrumente kojima trguju, glavne izloženosti i koncentracije rizika.

Tretiranje ulagatelja: Kako bi poticali disciplinu među svojim ulagateljima, UAIF-ovi moraju pružiti jasan opis vlastite strategije ulaganja, uključujući opise vrsta imovine i korištenje financijske poluge. Godišnje izvješće za svaku financijsku godinu ulagateljima mora biti dostupno na zahtjev.

Fondovi s financijskom polugom: Direktiva uvodi posebne zahtjeve vezano uz financijsku polugu, tj. korištenje duga kako bi se financiralo ulaganje. Ovlaštena nadležna tijela imaju pravo postaviti ograničenje na financijske poluge kako bi osigurali stabilnost financijskog sustava.

Fondovi rizičnog kapitala: Gdje AIF zahtijeva kontrolu neuvrštenih društava ili izdavatelja, UAIF podliježe odredbama razdvajanja imovine. U razdoblju od dvije godine, UAIF mora djelovati protiv bilo kakve raspodjele, smanjenja kapitala, otkupa dionica i/ili stjecanja vlastitih dionica društva.

Fondovi i upravitelji koji se nalaze u zemljama koje nisu članice EU-a: Podložno uvjetima u ovoj direktivi, putovnica se može proširiti na UAIF-ove koji nisu u EU-u i na marketing fondova izvan EU-a kojima upravljaju UAIF-ovi unutar ili izvan EU-a.

Izuzeća za manje fondove: Zemlje EU-a mogu odlučiti ne primjenjivati direktivu na manje UAIF-ove, tj. fondove čija imovina pod upravljanjem iznosi ispod 100 milijuna eura, ako koriste financijsku polugu, kao i s imovinama ispod 500 milijuna eura u slučaju da je ne koriste. Manji fondovi podliježu minimalnim uvjetima registracije i izvješćivanja.

Niz delegiranih i provedbenih mjera koje je Europska komisija naknadno usvojila pruža tehničko vodstvo za primjenu direktive.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 21. srpnja 2011.

Mora biti transponirana u nacionalne zakone zemalja EU-a do 22. srpnja 2013.

POZADINA

DOKUMENT

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni Direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te Uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.–73.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2011/61/EU uključeni su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. kojom se dopunjuje Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.–95.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju delegiranja ovlasti Komisiji za usvajanje delegiranih zakona sukladno članku 56. Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. (COM(2015) 383 završna verzija od 3. kolovoza 2015.)

Posljednje ažuriranje 28.10.2015