Europski odbor za sistemske rizike

 

SAŽETAK

U razdoblju nakon globalne financijske krize 2008. godine, Europska unija (EU) uvela je zakonodavstvo s ciljem jačanja mehanizama EU-a za nadzor financijskog sektora. Oni su dizajnirani kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje u financijski sustav i radi sprječavanja bilo kojih rizika koji bi mogli destabilizirati globalni financijski sustav.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uspostavlja Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) kao dio novog Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS), koji također uključuje:

nadzorna tijela u zemljama EU-a.

Nova nadzorna struktura također uključuje uredbu koja Europskoj središnjoj banci (ESB) daje određene specifične zadatke za potporu ESRB-u.

KLJUČNE TOČKE

Misija, ciljevi i zadaće

Sjedište ESRB-a jest u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj. On je odgovoran za praćenje i analizu rizika u financijskom sustavu u cjelini (također poznat kao makrobonitetni nadzor). Kako bi to postigao, ESRB konkretno:

utvrđuje sistemske rizike i razvrstava ih prema prioritetu;

izdaje upozorenja kad smatra da su sistemski rizici značajni i, prema potrebi, objavljuje navedena upozorenja;

izdaje preporuke radi popravnih mjera kao odgovor na utvrđene rizike;

izdaje povjerljiva upozorenja i procjene situacije Vijeću kada smatra da postoji vjerojatnost da će doći do izvanredne situacije;

prati mjere provedene kao odgovor na upozorenja i preporuke;

koordinira s međunarodnim financijskim organizacijama kao što su Međunarodni monetarni fond i Odbor za financijsku stabilnost (FSB).

Organizacija

ESRB ima sljedeću strukturu:

opći odbor koji donosi odluke potrebne kako bi se osigurala provedba zadaća;

upravljački odbor koji pomaže u postupku odlučivanja;

tajništvo odgovorno za svakodnevno poslovanje i potporu;

ESRB ima predsjednika koji zastupa ESRB i dva potpredsjednika. Europska središnja banka (ESB) pruža analitičku, statističku, logističku i administrativnu potporu ESRB-u osiguravanjem tajništva ESRB-a.

Upozorenja i preporuke

U slučaju pojave značajnih sistemskih rizika za postizanje njegova cilja, ESRB dostavlja upozorenja i, kada je to potrebno, izdaje preporuke za popravne mjere, uključujući, kada je to potrebno, zakonodavne inicijative. Ta upozorenja ili preporuke upućena su posebno:

EU-u kao cjelini;

jednoj ili više zemalja EU-a;

jednom ili više europskih nadzornih tijela;

jednom ili više nacionalnih nadzornih tijela; ili

Europskoj komisiji u pogledu relevantnog zakonodavstva EU-a.

Adresati preporuka moraju se uskladiti ili ponuditi obrazloženje za sva nepostupanja. Ako ESRB ocijeni da njegova preporuka nije provedena ili da adresati nisu dostavili primjereno obrazloženje za nepostupanje, on o tome, u skladu sa strogim pravilima o povjerljivosti, obavještava adresate, Vijeće i, kada je to potrebno, dotično europsko nadzorno tijelo.

Nastavno postupanje nakon preporuka ESRB-a

Kako se financijska kriza razvijala i nakon pogoršanja suverene dužničke krize u europodručju u 2010.-2011. pojavila se nužda za daljnjom integracijom bankarskih sustava europodručja. Iz tog razloga, a na temelju plana Komisije za stvaranje bankarske unije, europske institucije stvorile su:

Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM), koji ESB postavlja kao središnji nadzor za banke europodručja (oko 6000 banaka). Zemlje izvan europodručja također se mogu pridružiti;

Jedinstveni sanacijski mehanizam (JSM), kojemu je cilj osigurati ispravnu sanaciju banaka koje propadaju, a koje su obuhvaćene SSM-om bez korištenja novca poreznih obveznika.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 16. prosinca 2010.

POZADINA

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1092/2010

16.12.2010.

-

SL L 331, 15.12.2010., str. 1.-11.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162.-164.)

Direktiva 2010/78/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 120.-161.). Pogledajte pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.10.2015