Uspostavljanje fondova za sanaciju banaka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2010) 254 završna verzija) – Fondovi za sanaciju banaka

KOJI JE CILJ OVE KOMUNIKACIJE?

Opisuje namjere Europske komisije u svezi s uspostavljanjem fondova za sanaciju banaka.

KLJUČNE TOČKE

Koja je uloga fondova za sanaciju banaka?

Kako se fondovi za sanaciju banaka mogu financirati?

Komisija smatra da aranžmani financiranja za fond trebaju nabaviti potrebne resurse vodeći računa o poticanju prikladnog ponašanja.

Za izračun doprinosa fondovima za sanaciju banaka kao osnova mogu se koristiti tri točke:

Koja sredstva upravljanja treba koristiti za fondove za sanaciju banaka?

Kako se fondovi za sanaciju banaka mogu integrirati u novi okvir financijske stabilnosti?

Definiranje zajedničkog pristupa fondovima za sanaciju banaka

Događaji od 2010. godine

Nakon objave ove komunikacije, Europska komisija izdala je niz zakonodavnih prijedloga za sanaciju banaka. EU je 2014. godine donio:

POZADINA

S ciljem smanjivanja propadanja banaka uzrokovanog financijskom krizom iz listopada 2008. godine, vlade zemalja EU-a osigurale su državne potpore za pomoć financijskom sektoru. Ta pomoć značajno je utjecala na porezne obveznike te je povećala javni dug zemalja EU-a. Stvaranje sanacijskih fondova trebalo bi spriječiti budući regres državnih potpora za sanaciju propalih financijskih institucija.

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Europskoj središnjoj banci – Fondovi za sanaciju banaka (COM(2010) 254 završna verzija, 26.5.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.-178.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/49/EU uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditni institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.-348.)

Vidi pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.-90.)

Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 20.02.2017