Osiguranje i reosiguranje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

PPoznata je pod imenom Solventnost II i njome se od društava za osiguranje zahtijeva da drže dovoljno financijskih sredstava. Njome se također utvrđuju upravljačka i nadzorna pravila.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom su obuhvaćena društva za neživotno osiguranje, životno osiguranje i reosiguranje.

Odobrenje

Društvo za osiguranje može obavljati svoje djelatnosti nakon dobivanja odobrenja od nadzornika svoje države. Odobrenje za rad vrijedi u cijelom EU-u.

Potrebni kapital

Društva za osiguranje moraju imati kapital povezan s vlasititm profilom rizičnosti da bi zajamčila da imaju dovoljno financijskih sredstava za slučaj financijskih poteškoća. Moraju biti u skladu s potrebnim kapitalom:

Ako društvo ne poštuje dva iznosa potrebnog kapitala, nadzornik mora poduzeti mjere.

Sustav upravljanja rizicima

Odgovarajući sustav upravljanja

Društva za osiguranje moraju uspostaviti odgovarajući i transparentan sustav upravljanja s jasnom raspodjelom odgovornosti. Moraju biti administrativno sposobni nositi se s različitim problemima, uključujući upravljanje rizikom, usklađenost sa zakonodavstvom i internu reviziju.

Vlastita procjena rizika i solventnosti

Društva za osiguranje moraju redovito provoditi vlastitu procjenu rizika i solventnosti (ORSA). Ona uključuje procjenu potreba rizika solventnosti u vezi s vlastitim profilima rizika, kao i njihovu usklađenost s potrebnim financijskim sredstvima.

Nadzor

Nadzorni pregled

Zakonom se utvrđuje „postupak nadzornog pregleda”, koji nadzornicima omogućuje da pregledavaju i evaluiraju usklađenost društva za osiguranje s pravilima. Cilj je pomoći nadzornicima da utvrde društva koja bi se mogla suočiti s poteškoćama. Društva za osiguranje moraju i javno objavljivati informacije.

Nadzornik grupe

Svaka grupa osiguratelja, odnosno, društvo sa subjektima koji pružaju usluge u jednoj ili više europskih zemalja, moraju imati nadzornika grupe, koji ima posebne odgovornosti i blisko surađuje s uključenim nacionalnim nadzornicima.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.–155.)

Sukcesivne izmjene i ispravci Direktive 2009/138/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1542 оd 8. lipnja 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za određene kategorije imovine koje drže društva za osiguranje i reosiguranje (infrastrukturna poduzeća) (SL L 236, 14.9.2017., str. 14.–21.)

Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.–80.)

Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.–85.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.–797.).

Sukcesivne izmjene i dopune Delegirane uredbe (EU) 2015/35 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 153, 22.5.2014., str. 1.–61.)

Direktiva 2013/58/EU Europskog parlamenta i Vijeća оd 11. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njezino prenošenje i roka za njezinu primjenu te datuma stavljanja izvan snage određenih direktiva (Solventnost I) (SL L 341, 18.12.2013., str. 1.–3.)

Direktiva 2012/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2012. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njeno prenošenje i roka za njenu primjenu te datuma stavljanja izvan snage određenih direktiva (SL L 249, 14.9.2012., str. 1.–2.)

Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL L 326, 8.12.2011., str. 113.–141.)

Posljednje ažuriranje 05.10.2018