Branitelji ljudskih prava – podrška EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 2. Ugovora o Europskoj uniji

Smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava

KOJI JE CILJ ČLANKA 2. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI I SMJERNICA O BRANITELJIMA LJUDSKIH PRAVA?

KLJUČNE TOČKE

Najvažniji aspekti smjernica su sljedeći:

POZADINA

Branitelji ljudskih prava igraju ključnu ulogu u:

Međutim, branitelji ljudskih prava često su meta napada i prijetnji i iz toga razloga je važno osigurati njihovu sigurnost i zaštitu.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Branitelji ljudskih prava: pojedinci, skupine ili organizacije koje na miran način promiču i štite univerzalno priznata ljudska prava, naime građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava, uključujući prava pripadnika autohtonih naroda.
Misije EU-a: veleposlanstva i konzulati država članica EU-a i delegacije EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćeni tekst Ugovora o Europskoj uniji – Glava I. – Zajedničke odredbe – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 17.)

Osiguravanje zaštite – smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava, Vijeće EU-a (Vanjski poslovi), 2008.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 235/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za demokraciju i ljudska prava širom svijeta (SL L 77, 15.3.2014, str. 85.–94.)

Posljednje ažuriranje 28.07.2017