Povelja o temeljnim pravima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Povelja EU-a o temeljnim pravima

KOJI JE CILJ OVE POVELJE?

Njome se u pravo Europske unije (EU) uvrštava niz osobnih, građanskih, političkih, gospodarskih i socijalnih prava građana i osoba koje prebivaju u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Sadržaj

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) potvrđuje, uz dužno poštovanje nadležnosti i zadataka Unije te načela supsidijarnosti, prava koja proizlaze osobito iz ustavnih tradicija i međunarodnih obveza zajedničkih zemljama EU-a, iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, iz socijalnih povelja koje su usvojili EU i Vijeće Europe te iz prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. Čineći temeljna prava jasnijima i vidljivijima, unutar EU-a stvara pravnu sigurnost.

Povelja o temeljnim pravima sadržava preambulu i 54 članka grupirana u sedam poglavlja:

Područje primjene

Povelja se odnosi na europske institucije koje podliježu načelu supsidijarnosti te ni pod kojim okolnostima ne mogu proširiti svoje ovlasti i zadaće dodijeljene ugovorima. Povelja se također odnosi na zemlje EU-a kada one provode zakone EU-a.

Ako bilo koje pravo odgovara pravima zajamčenima Europskom konvencijom o ljudskim pravima iz 1950., značenje i područje primjene tih prava jednako je značenju i području primjene kako su oni definirani u Konvenciji iako pravo EU-a može pružati širu zaštitu.

Godišnja izvješća

Svake godine od 2010. Europska komisija objavljuje godišnje izvješće. U njemu se prati napredak u primjeni povelje.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 202, 7.6.2016., str. 389.-405.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Izvješće o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima za 2015. (COM(2016) 265 final, 18.5.2016.)

Posljednje ažuriranje 17.10.2016