Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka Vijeća 2008/801/EZ o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Ovlašćuje EU potpisati Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije. Konvencija ima za cilj pomoći u borbi protiv korupcije, poticanju pravilnog upravljanja javnim poslovima i međunarodne suradnje i tehničke pomoći.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija se odnosi na sprječavanje, istragu i progon korupcije i na zamrzavanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i povrat sredstava od prekršaja.

Uključuje pravila za sprječavanje i suzbijanje pranja novca, kao i standarde računovodstva u privatnom sektoru te transparentnosti i jednakog pristupa svim kandidatima za ugovore za javne radove i ugovore o pružanju usluga.

Sprječavanje korupcije

Konvencija utvrđuje niz pravila za sprječavanje korupcije, uključujući:

Također preporuča:

Kriminalizacija

Konvencija preporuča uspostavljanje niza kaznenih djela, uključujući:

U privatnom sektoru poziva na stvaranje prekršaja:

Konvencija također preporučuje daljnje pravne i administrativne mjere, uključujući:

Povrat imovine

Konvencija navodi mjere za izravan povrat imovine i navodi na koji način se to može učiniti kroz međunarodnu suradnju u oduzimanju. Također uključuje pravila o načinu povrata imovine.

Europski ured za borbu protiv prijevara

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) odgovoran je za istraživanje tih pitanja, ako se odnose na institucije EU-a. OLAF istražuje prijevaru protiv proračuna EU-a, korupciju i ozbiljne propuste unutar europskih institucija i razvija politiku za borbu protiv prijevara za Europsku komisiju.

KADA ODLUKA STUPA NA SNAGU?

Primjenjuje se od 25. rujna 2008.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJAM

* Nezakonito bogaćenje: kada osoba ima koristi na štetu druge osobe bez da zauzvrat daje nešto jednake vrijednosti.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2008/801/EZ od 25. rujna 2008. o sklapanju u ime Europske zajednice Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (SL L 287, 29.10.2008., str. 1.–110.)

Posljednje ažuriranje 21.04.2016