Direktiva o pravima dioničara

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2007/36/EZ o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu

Direktiva (EU) 2017/828 o izmjeni Direktive 2007/36/EZ

ČEMU SLUŽE OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Poduzeće mora dioničarima dati informacije o glavnim skupštinama, uključujući obavijest 21 dan prije, a datum, lokacija, dnevni red, postupci glasovanja i sudjelovanja moraju biti navedeni na njegovim internetskim stranicama.

Poduzeća moraju pružiti i druge informacije kao što su:

Dioničari imaju pravo:

Zemlje EU-a moraju ukinuti sva ograničenja za dioničare koji sudjeluju na sastancima elektroničkim putem i prihvaćati punomoći elektroničkim putem. Poduzeća također moraju uvijek izbrojati točan broj glasova za svaku odluku i objaviti rezultate u roku od najviše 15 dana. Zemlje EU-a mogu se odlučiti za postavljanje kraćih rokova.

Direktiva (EU) 2017/828 mijenja direktivu iz 2007. Te dodaje dodatna prava kako slijedi:

OTKAD SE DIREKTIVE PRIMJENJUJU?

Direktiva 2007/36/EZ primjenjuje se od 3. kolovoza 2007. Izmijenjena pravila Direktive (EU) 2017/828 primjenjuju se od 9. lipnja 2017. i trebala su stupiti na snagu u zemljama EU-a do 10. lipnja 2019.

POZADINA

Također vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Transakcije s povezanim osobama: transakcija između poduzeća i pojedinca ili druge pravne osobe s kojom ima prethodnu vezu. Primjeri su transakcije s većinskim dioničarima, ključnim voditeljima ili poduzećima koja pripadaju istoj grupi.

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu (SL L 184, 14.7.2007., str. 17.–24.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2007/36/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (SL L 132, 20.5.2017., str. 1.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENT

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1212 od 3. rujna 2018. o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara (SL L 223, 4.9.2018., str. 1.–18.)

Posljednje ažuriranje 24.02.2020