Direktiva o uslugama EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/123/EZ – Direktiva o uslugama

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva za cilj ima ukloniti zapreke trgovini uslugama u EU-u:

pojednostavljivanjem administrativnih postupaka za pružatelje usluga;

povećanjem prava potrošača i poduzeća koji primaju usluge; i

poticanjem suradnje među zemljama EU-a.

KLJUČNE TOČKE

U pogledu područja primjene direktiva obuhvaća širok spektar usluga, uključujući:

maloprodajnu i veleprodajnu trgovinu robe i usluga;

aktivnosti većine reguliranih struka kao što su pravni i porezni savjetnici, arhitekti i inženjeri;

graditeljske usluge;

usluge povezane s poslovanjem, kao što su održavanje ureda, savjetovanja i organizacija događaja; te

turizam i rekreacijske usluge.

Određene usluge isključene su iz direktive. One uključuju financijske usluge, određene elektroničke komunikacijske usluge, usluge agencija za privremeno zapošljavanje, usluge privatnog osiguranja i kockanje.

Direktiva poduzećima omogućava poslovni nastan u zemljama EU-a koje nisu njihova zemlja. Kako bi se to ostvarilo, zemlje EU-a moraju poduzeti razne aktivnosti, uključujući:

uspostavu jedinstvenih kontaktnih točaka za informiranje i potporu o administrativnim postupcima i osiguravanje da se takvi postupci mogu provesti elektronički;

reviziju i pojednostavljenje svih sustava ovlašćivanja vezano uz pristup uslugama;

zahtijevanje od zemalja EU-a da ukinu diskriminirajuće zahtjeve, kao što su nacionalnost ili mjesto boravišta, i restriktivne zahtjeve kao što su ispitivanja ekonomskih potreba u kojima poduzeća vlastima moraju dokazati da postoji potražnja za njihovim uslugama.

Slična jamstva postoje za prava primatelja usluga (potrošači ili poduzeća) kako bi se pojačalo njihovo povjerenje u jedinstveno tržište. Stoga, zemlje EU-a moraju:

ukloniti zapreke za primatelje usluga koji žele koristiti usluge pružatelja s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a, kao što su obveze traženja ovlaštenja;

ukinuti diskriminirajuće zahtjeve na temelju nacionalnosti ili mjesta boravišta primatelja; i

pružiti opće informacije i pomoć vezano uz pravne zahtjeve, posebice pravila zaštite potrošača, i o izvanrednim pravnim lijekovima koji su primjenjivi u drugim zemljama EU-a.

Direktiva o uslugama morala je biti uključena u nacionalno zakonodavstvo svih zemalja EU-a do 28. prosinca 2009. Europska komisija donijela je 2012. godine Komunikaciju o provedbi Direktive o uslugama. Ovo izvješće:

ocijenilo je napredak koji su ostvarile zemlje EU-a u uklanjanju neopravdanih zapreka jedinstvenog tržišta usluga;

utvrdilo je ograničenja koja još nisu ukinuta, poput korištenja zahtjeva za mjesto boravišta ili ispitivanja ekonomskih potreba; i

predložilo je mjere za poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta usluga.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Od 28. prosinca 2006. Morala je biti transponirana u nacionalne zakone zemalja EU-a do 28. prosinca 2009.

POZADINA

Direktiva o uslugama

DOKUMENT

Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.–68.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Prema boljem funkcioniraju jedinstvenog tržišta usluga – korištenjem rezultata postupka međusobnog ocjenjivanja Direktive o uslugama (COM(2011) 20 završna verzija od 27. siječnja 2011.)

Odluka Komisije 2011/130/EU od 25. veljače 2011. o uspostavljanju minimalnih zahtjeva za prekograničnu obradu dokumenata koje elektronički potpisuju nadležna tijela prema Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 53, 26.2.2011., str. 66.–72.)

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke 2011/130/EU uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive o uslugama. Partnerstvo za novi rast usluga u razdoblju 2012.–2015. (COM(2012) 261 završna verzija od 8. lipnja 2012.)

Provedbena odluka Komisije 2014/148/EU od 17. ožujka 2014. o izmjeni Odluke 2011/130/EU o uspostavljanju minimalnih zahtjeva za prekograničnu obradu dokumenata koje elektronički potpisuju nadležna tijela prema Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 80, 19.3.2014., str. 7.–9.)

Posljednje ažuriranje 09.11.2015