Dozvola boravka za žrtve trgovine ljudima

Privremene dozvole boravka mogu se izdati državljanima zemalja izvan EU-a koji su žrtve trgovine ljudima ili (kao mogućnost) koji su korišteni za djelovanja nezakonitog useljavanja. Valja se nadati da će ih to potaknuti da surađuju s nadležnim tijelima dok im pružaju odgovarajuću zaštitu.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s nadležnim tijelima.

SAŽETAK

Privremene dozvole boravka mogu se izdati državljanima zemalja izvan EU-a koji su žrtve trgovine ljudima ili (kao mogućnost) koji su korišteni za djelovanja nezakonitog useljavanja. Valja se nadati da će ih to potaknuti da surađuju s nadležnim tijelima dok im pružaju odgovarajuću zaštitu.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom se direktivom utvrđuju postupak izdavanja i produživanja dozvole boravka, uvjeti za odbijanje produživanja ili povlačenje kao i postupanje s žrtvama prije i nakon odobravanja dozvole.

KLJUČNE TOČKE

Ova se direktiva primjenjuje na državljane zemalja izvan EU-a, neovisno o tome jesu li u EU ušli nezakonito. Dozvole se mogu odobriti osobama koje su punoljetne u pojedinačnoj zemlji EU-a i mogu se primjenjivati na djecu pod uvjetima utvrđenima u nacionalnim zakonima.

Osobe u pitanju potrebno je informirati o mogućnostima koje u sklopu ove direktive nude nadležna tijela odgovarajuće države EU-a. Državljanima zemalja izvan EU-a daje se razdoblje za razmišljanje koje im omogućuje da se smjeste i da izbjegnu utjecaj počinitelja kaznenih djela. To im omogućuje donošenje odluke na temelju informacija o tome hoće li surađivati s istražnim tijelima. Tijekom tog razdoblja, državljani zemalja izvan EU-a u pitanju:

Nadležna tijela odgovorna su za procjenu:

Kada su zadovoljena tri prethodno navedena uvjeta, izdaje se privremena dozvola boravka koja se može produžiti i koja vrijedi najmanje 6 mjeseci. Dozvola se može produžiti ako su i dalje ispunjeni predmetni uvjeti. Dozvola osobi kojoj je odobrena dopušta pristup tržištu rada te stručnu izobrazbu i obrazovanje pod uvjetima utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom.

Dozvola boravka ne produžuje se ako uvjeti ove direktive više nisu zadovoljeni ili ako je dovršen relevantni postupak. Dozvola se može povući zbog brojnih razloga, primjerice ako žrtva obnovi kontakte s osobama osumnjičenima za počinjenje kaznenih djela ili ako prestane surađivati, ili ako je postupak prekinut.

Zemlje EU-a imaju pravo donijeti ili zadržati odredbe koje su povoljnije za osobe na koje se ova direktiva odnosi.

I dok je i dalje potrebno unaprijediti prikupljanje podataka o različitim aspektima ove direktive, u dvama izvješćima Komisije o primjeni direktive iz 2010. i 2014. utvrđeno je da države EU-a možda premalo koriste mogućnost izdavanja dozvola u zamjenu za suradnju s tijelima.

POZADINA

Ova se direktiva mora tumačiti zajedno s Direktivom 2011/36/EU o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti žrtava. Potonja pruža horizontalni pravni okvir i za državljane EU-a i za državljane zemalja izvan EU-a te dodatno utvrđuje većinu odredbi Direktive 2004/81/EZ, uključujući okvir za zaštitu i pomoć djeci.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2004/81/EZ

6.8.2004.

5.8.2006.

SL L 261, 6.8.2004., str. 19.-23.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2004/81/EZ o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s nadležnim tijelima (COM(2010) 493 završna verzija od 15.10.2010.).

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Direktive 2004/81/EZ o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s nadležnim tijelima (COM(2014) 635 završna verzija od 17.10.2014.).

Posljednje ažuriranje 02.04.2015