Pravila EU-a o terorističkim kaznenim djelima i pripadajuće kazne

Ova Okvirna odluka (2002/475/PUP) i Odluka o izmjeni (2008/919/PUP) od država EU-a zahtijevaju usklađivanje njihovog zakonodavstva i uvođenje minimalnih kazni za teroristička kaznena djela. Odluke definiraju teroristička kaznena djela, kao i kaznena djela koja se odnose na terorističke skupine ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima i definiraju pravila za prijenos u države EU-a.

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma.

SAŽETAK

Ova Okvirna odluka (2002/475/PUP) i Odluka o izmjeni (2008/919/PUP) od država EU-a zahtijevaju usklađivanje njihovog zakonodavstva i uvođenje minimalnih kazni za teroristička kaznena djela. Odluke definiraju teroristička kaznena djela, kao i kaznena djela koja se odnose na terorističke skupine ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima i definiraju pravila za prijenos u države EU-a.

ŠTO RADE OVE OKVIRNE ODLUKE?

Odluke definiraju:

pojam terorističkog kaznenog djela kao kombinaciju:

objektivnih elemenata (ubojstvo, tjelesne ozljede, uzimanje talaca, iznuda, napadi, prijetnje o počinjenju bilo kojeg od gore navedenog, itd.) i

subjektivnih elemenata (djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, narušavanja ili uništavanja strukture neke države ili međunarodne organizacije ili prisiljavanje vlade da se suzdrži od obavljanja radnji);

terorističku skupinu kao strukturiranu skupinu od dvije ili više osoba, koja je osnovana na dulje vremensko razdoblje i djeluje organizirano radi počinjenja terorističkih kaznenih djela.

Također od svake države EU-a zahtijevaju da:

kriminalizira pripremne radnje kao kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima. Primjeri uključuju javno provociranje na počinjenje terorističkog kaznenog djela, regrutiranje i osposobljavanje za terorizam te krađu, iznudu ili krivotvorenje s ciljem počinjenja terorističkih kaznenih djela;

kriminalizira poticanje ili pomaganje, kao i pokušaj počinjenja određene vrste kaznenih djela;

utvrdi kaznenu odgovornost za pravne osobe i set pravila i pragova za kazne i sankcije;

utvrdi nadležnost vezano uz teroristička kaznena djela kada je kazneno djelo počinjeno na njezinom teritoriju ili na plovilu ili zrakoplovu pod njezinom zastavom;

utvrdi nadležnost ako je počinitelj jedan od njezinih državljana ili stanovnika, kazneno djelo je počinjeno u korist pravne osobe uspostavljene na njezinom teritoriju, kazneno djelo je počinjeno protiv ljudi ili institucija države EU-a ili protiv institucije EU-a s poslovnim nastanom u toj državi;

utvrdi nadležnost u slučajevima kada odbija predati ili izručiti osobu osumnjičenu ili osuđenu za terorističko kazneno djelo;

surađuje s drugim državama EU-a i odluči tko preuzima nadležnost kada više država sudjeluje u predmetnom slučaju;

usvoji mjere kako bi osigurala odgovarajuću pomoć obiteljima žrtava.

KLJUČNE TOČKE

U svom izvješću iz rujna 2014. o provedbi Okvirne odluke iz 2008., Europska komisija navodi da je većina država EU-a (osim Irske i Grčke) usvojila mjere za kriminalizaciju novih kaznenih djela javnog provociranja, regrutiranja i osposobljavanja za terorizam.

I dalje su otvorena neka pitanja o tome kako će provedba ove Okvirne odluke u nacionalne zakone država EU-a utjecati na „neizravnu provokaciju”* i kriminalizaciju djela koje su počinili takozvani „pojedinci koji djeluju samostalno”**. Međutim, Europska komisija pozvala je države EU-a da dostave dodatna objašnjenja kako bi mogla dovršiti svoju procjenu.

Izvješće je istaknulo potrebu za sveobuhvatnijim pristupom za provedbu zakona s fokusom na ranu prevenciju radikalizacije i regrutiranja za terorizam.

Komisija potiče države EU-a da nadziru i ocjenjuju primjenu odredbi kaznenog zakona o terorizmu, pri tome uzimajući u obzir zaštitu temeljnih prava.

Detaljniji pregled mjera prijenosa u države EU-a nalazi se u Radnom dokumentu službi Komisije, objavljenom u prilogu izvješća.

Komisija će tijekom 2015. provesti procjenu utjecaja s ciljem ažuriranja Okvirne odluke 2008/919/PUP 2016. godine. Cilj tome je osiguravanje usklađenosti zakona o kaznenim djelima vezanim uz strane terorističke borce u cijelom EU-u.

Vijeće razmatra potpisivanje Konvencije o sprječavanju terorizma Vijeća Europe (CETS br. 196) i Dodatnog protokola uz Konvenciju u ime EU-a. Protokol se bavi temom stranih terorističkih boraca, a istovremeno uzima u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2178(2014) od 24. rujna 2014.

POZADINA

U skladu sa zaključcima Europskog vijeća u Tampereu 1999. godine koji su identificirali terorizam kao jednu od najtežih povreda temeljnih sloboda, ljudskih prava i načela i nastavno na akcijski plan koji je odobren na Izvanrednom sastanku Europskog vijeća 21. rujna 2001., donesena je Okvirna odluka 2002/475/PUP s ciljem učinkovitijeg suzbijanja terorizma.

KLJUČNI POJMOVI

* Neizravna provokacija: govor koji samo neizravno potiče ili postoji rizik od poticanja na teroristička djela, npr. gdje bi prethodne izjave terorista njegove pristaše mogli shvatiti kao poziv za nastavak terorističkih aktivnosti.

** Pojedinci koji djeluju samostalno: teroristi koji djeluju samostalno.

Za više informacija posjetite Glavnu upravu Europske komisije za migracije i unutarnje poslove.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2002/475/PUP

22.6.2002.

31.12.2002.

SL L 164, 22.6.2002., str. 3.-7.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Okvirna odluka 2008/919/PUP

9.12.2008.

9.12.2010.

SL L 330, 9.12.2008., str. 21.-23.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije na temelju Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (COM(2007) 681 završna verzija od 6.11.2007.).

Izvješće Komisije na temelju članka 11. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (COM(2004) 409 završna verzija od 8.6.2004.).

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne odluke Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenog 2008. o izmjeni Okvirne odluke 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (COM(2014) 554 završna verzija od 5. rujna 2014.).

Radni dokument službi Komisije u prilogu dokumenta Izvješća Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne odluke Vijeća 2008/919/PUP o izmjeni Okvirne odluke 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (SWD(2014) 270 završna verzija od 5. rujna 2014.).

02.06.2015