Sloboda kretanja i boravište u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/38/EZ o pravu građana EU-a i njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Taj dokument:

KLJUČNE TOČKE

Građani EU-a koji imaju važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu mogu:

Dodatno:

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. travnja 2004. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. travnja 2006.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

Nakon izbijanja pandemijske bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je akt:

Dana 13. listopada 2020. Vijeće je donijelo preporuku o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19.

KLJUČNI POJMOVI

Građanin EU-a: svaka osoba s državljanstvom EU-a.
Član obitelji: taj pojam obuhvaća, primjerice, bračnog druga, partnera s kojim građanin EU-a ima registriranu zajednicu te izravne potomke koji nisu navršili 21. godinu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.–123.). Tekst je ponovno objavljen u ispravku (SL L 229, 29.6.2004., str. 35.–48.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2004/38/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., str. 8.–14.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o smjernicama za bolju transpoziciju i primjenu Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice (COM(2009) 313 final od 2. srpnja 2009.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inicijativa za zeleno zapošljavanje – Sloboda kretanja građana EU-a i njihovih obitelji: Pet mjera za poboljšanje situacije (COM (2013) 837 final od 25. studenoga 2013.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Pomoć nacionalnim tijelima u borbi protiv zlouporabe prava na slobodno kretanje: Priručnik o postupanju u slučaju sumnje na fiktivne brakove između građana EU-a i državljana zemalja izvan EU-a u kontekstu zakonodavstva EU-a o slobodnom kretanju građana EU-a (COM(2014) 604 final od 26. rujna 2014.)

Posljednje ažuriranje 12.11.2020