Spajanje obitelji

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njezin je cilj utvrditi zajednička pravna pravila u pogledu prava na spajanje obitelji. Članovima obitelji nastoji se omogućiti pridruživanje državljanima trećih zemalja, koji zakonito borave na teritoriju EU-a u državi članici u kojoj borave. Cilj je zaštititi obiteljsku zajednicu i olakšati integraciju državljana trećih zemalja.

Ne primjenjuje se na Irsku, Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu. Uz to, ne dovodi u pitanje povoljnije uvjete predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

KLJUČNE TOČKE

Uvjeti

Državljani EU-a, koji imaju boravišnu dozvolu koja vrijedi najmanje jednu godinu u jednoj od država članica i koji imaju pravnu mogućnost za dugotrajno boravište, mogu se prijaviti za spajanje obitelji.

Ova se direktiva ne primjenjuje na članove obitelji građana EU-a ni na državljane trećih zemalja, koji su se prijavili za priznavanje statusa izbjeglice, o čijem zahtjevu još nije donesena konačna odluka ili koji su pod privremenom zaštitom.

Za spajanje obitelji prihvatljive su sljedeće osobe:

Na državama članicama je da, uz određene uvjete, dopuste spajanje obitelji za:

Poligamija nije priznata; samo se jedan supružnik može koristiti pravom na spajanje. Isto tako, djeca neprihvatljivih supružnika izuzeta su iz prava na spajanje osim ako se to zahtijeva u njihovu najboljem interesu (u skladu s Konvencijom o pravima djeteta iz 1989.).

Države članice smiju tražiti od državljana treće zemlje i njegova/njezina supružnika da budu određene minimalne dobi, (a najviše 21 godinu), prije nego što mogu ostvariti pravo na spajanje obitelji.

Postupak

Prava članova obitelji

Smjernice o primjeni direktive

U 2014. Europska komisija objavila je smjernice za države članice o primjeni direktive.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. listopada 2003. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 3. listopada 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.–18.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o smjernicama za primjenu Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji (COM(2014) 210 final, 3.4.2014.)

Zelena knjiga o pravu na spajanje obitelji državljana trećih zemalja koji borave u Europskoj uniji (Direktiva 2003/86/EZ) (COM(2011) 735 final, 15.11.2011.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji (COM(2008) 610 final, 8.10.2008.)

Posljednje ažuriranje 05.06.2018