Jednako postupanje bez obzira na rasno ili etničko podrijetlo

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2000/43/EZ – provedba načela jednakog postupanja bez obzira na rasno ili etničko podrijetlo

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Odstupanja od načela jednakog postupanja

Pravna sredstva i izvršenje

Žrtva diskriminacije mora samo utvrditi pretpostavku diskriminacije, nakon čega tuženik mora dokazati da diskriminacije nije bilo.

Socijalni dijalog i civilni dijalog

Tijela za promicanje načela

Svaka zemlja EU-a mora osnovati najmanje jedno tijelo posvećeno borbi protiv diskriminacije koje je posebice odgovorno za pomoć žrtvama i provođenje neovisnih studija.

Preporuka Vijeća

Godine 2013. Vijeće je donijelo preporuku kojom se poziva na poduzimanje mjera u nizu područja, uključujući borbu protiv diskriminacije, s ciljem jačanja integracije Roma. Preporuka se nastavlja na Direktivu 2000/43/EZ i naglašava važnost njezine primjene u praksi.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. srpnja 2000. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 19. srpnja 2003.

POZADINA

Ugovor iz Lisabona (članak 19. Ugovora o funkcioniranju EU-a) EU-u daje pravnu osnovu za borbu protiv svih oblika diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

* KLJUČNI POJMOVI

Izravna diskriminacija: ako se prema nekoj osobi zbog njezina rasnog ili etničkog podrijetla postupa, ako se postupalo ili bi se postupalo nepovoljnije nego prema nekoj drugoj osobi u usporedivoj situaciji.

Neizravna diskriminacija: ako bi naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa doveli osobe određenog rasnog ili etničkog podrijetla u posebno nepovoljan položaj u usporedbi s drugim osobama, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa objektivno mogu opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njegovo postizanje prikladna su i potrebna.

Uznemiravanje: kada se odvija nepoželjno ponašanje povezano s rasnim ili etničkim podrijetlom čiji je cilj ili učinak narušavanje dostojanstva osobe i stvaranje okružja u kojem postoji zastrašivanje, neprijateljstvo, degradiranje, ponižavanje ili napad.

Viktimizacija: nepravedno ili okrutno ponašanje prema nekome tko se žali na diskriminaciju ili tko pomaže nekome drugome u žalbi protiv diskriminacije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.–26.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – Primjena Direktive 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (COM(2006) 643 final, 30.10.2006.)

Preporuka Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama (SL L C 378, 24.12.2013., str. 1.–7.)

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Zajedničko izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo („Direktiva o rasnoj jednakosti”) i Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja („Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju”) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014)

Posljednje ažuriranje 23.02.2017