Suradnja između država EU-a za zaštitu potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Suradnja između tijela u zemljama EU-a

Svaka zemlja EU-a imenuje nacionalna tijela odgovorna za provedbu zakona o zaštiti potrošača koja će se pridružiti mreži suradnje za izvršavanje. U svakoj zemlji jedinstveni ured za vezu osigurava koordinaciju među nacionalnim tijelima.

Mreža nacionalnim tijelima omogućuje razmjenu informacija i suradnju s kolegama u drugim zemljama EU-a radi zaustavljanja kršenja zakona o potrošačima.

Uredbom su obuhvaćene situacije koje uključuju kolektivne interese potrošača te se njome olakšava suradnja između tijela radi zaustavljanja kršenja zakona o potrošačima kada se društvo i potrošač nalaze u različitim zemljama.

Odluka 2007/76/EZ obuhvaća zahtjeve o informacijama, primjerice minimum informacija koje treba uključiti u zahtjeve za uzajamnom pomoći* i u uzbune, rokove kojih se treba pridržavati, pristup informacijama i upotrebu jezika.

Suradnja između nacionalnih tijela odnosi se na zakonodavstvo za zaštitu potrošača te, primjerice, obuhvaća:

Uzajamna pomoć i aktivnosti EU-a

Svako tijelo može zatražiti pomoć drugih članova mreže kako bi istražilo i zaustavilo moguću povredu prava potrošača.

Nadalje, da bi se zaustavile povrede koje se istovremeno događaju u nekoliko zemalja EU-a ili u svim zemljama EU-a, tijela mogu:

Prva takva koordinirana djelovanja* obuhvaćala su kupnje unutar aplikacija u mrežnim igrama.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 29. prosinca 2005., uz iznimku pravila o uzajamnoj pomoći koja se primjenjuju od 29. prosinca 2006.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Uzajamna pomoć: nadležno tijelo u zemlji u kojoj se krše prava potrošača može od jednakog takvog tijela u zemlji u kojoj je baza trgovca zatražiti pružanje informacija o navodnoj povredi ili poduzimanje radnji za zaustavljanje ove povrede zakona.
Opsežna provjera (Sweep): niz provjera koje se istovremeno provode na mrežnim stranicama kako bi se utvrdile povrede prava EU-a o zaštiti potrošača u određenom sektoru. Opsežne provjere koordinira Europska komisija, a istovremeno ih provode nacionalna provedbena tijela u zemljama sudionicama.
Koordinirana djelovanja: zajednički pristup nacionalnih provedbenih tijela primjeni prava o zaštiti potrošača radi rješavanja rasprostranjenih povreda prava o zaštiti potrošača. Europska komisija podupire takva djelovanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.–11.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 2006/2004 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017., str. 1.–26.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Odluka Komisije 2007/76/EZ od 22. prosinca 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 32, 6.2.2007., str. 192.–197.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 11.06.2019