Načelo predostrožnosti

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2000) 1završna verzija) o načelu predostrožnosti

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

KLJUČNE TOČKE

Načelo predostrožnosti detaljno je opisano u članku 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Njegov je cilj osigurati viši stupanj zaštite okoliša kroz preventivno odlučivanje u slučaju rizika. Međutim, u praksi je područje primjene ovog načela mnogo šire te obuhvaća i potrošačku politiku, zakonodavstvo Europske unije (EU) o hrani te zdravlju ljudi, životinja i biljaka.

Definicija načela također ima pozitivan učinak na međunarodnoj razini kako bi osigurala odgovarajuću razinu zaštite okoliša i zdravlja u međunarodnim pregovorima. Priznat je u različitim međunarodnim sporazumima, posebice u Sanitarnom i fitosanitarnom sporazumu (SFS) sklopljenom u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Okretanje načelu predostrožnosti

Prema Europskoj komisiji, na načelo predostrožnosti može se pozvati kad fenomen, proizvod ili proces može imati opasan učinak, što je utvrđeno znanstvenom i objektivnom evaluacijom, ako ta evaluacija ne dozvoljava da se rizik utvrdi s dovoljnom sigurnosti.

Okretanje načelu pripada općem okviru analize rizika (koja, uz evaluaciju rizika, uključuje i upravljanje rizikom i komunikaciju rizika), preciznije u kontekst upravljanja rizikom koje odgovara fazi donošenja odluke.

Komisija naglašava da se na načelo predostrožnosti može pozvati samo u slučaju potencijalnog rizika i ono nikada ne može opravdati proizvoljne odluke.

Na načelo predostrožnosti može se pozvati samo kad su zadovoljena tri preliminarna uvjeta:

Mjere predostrožnosti

Tijela odgovorna za upravljanje rizikom mogu odlučiti djelovati ili ne djelovati, ovisno o razini rizika. Ako je rizik velik, može se usvojiti nekoliko kategorija mjera. Mogu uključivati razmjerne pravne akte, financiranje istraživačkih programa, mjere javnog informiranja itd.

Zajedničke smjernice

O načelu predostrožnosti informira se trima posebnim načelima:

Dodatno, opća načela upravljanja rizikom i dalje se primjenjuju kada se pozove na načelo predostrožnosti. Riječ je o sljedećih pet načela:

Teret dokazivanja

U većini slučajeva europski potrošači i udruge koje ih predstavljaju moraju demonstrirati opasnost povezanu s postupkom ili proizvodom stavljenim na tržište, osim u slučajevima lijekova, pesticida i prehrambenih aditiva.

Međutim, u slučaju poduzimanja mjere u sklopu načela predostrožnosti, od proizvođača ili uvoznika može se tražiti da dokažu nepostojanje opasnosti. Ta se mogućnost mora preispitati u svakom pojedinačnom slučaju. Ne može se općenito proširiti na sve proizvode i procese stavljene na tržište.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije o načelu predostrožnosti (COM(2000) 1 završna verzija od 2. veljače 2000.)

Posljednje ažuriranje 30.11.2016