Isticanje cijena na proizvodima za potrošače

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/6/EZ pravila o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Treba odrediti jasno isticanje prodajne cijene i cijene po jedinici mjere proizvoda koje trgovci nude potrošačima s ciljem boljeg informiranja potrošača i omogućavanja usporedbe cijena.

KLJUČNE TOČKE

Prodajna cijena i jedinična cijena moraju biti navedene na nedvosmislen, lako prepoznatljiv i jasno čitljiv način za sve proizvode koje trgovci nude potrošačima („nedvosmisleno” znači konačnu cijenu uključujući porez na dodanu vrijednost i sve ostale poreze).

Jedinična cijena ne mora se navesti ako je jednaka prodajnoj cijeni.

No, zemlje Europske unije (EU) mogu odlučiti da neće primjenjivati ovo pravilo u sljedećim slučajevima:

Za proizvode u rasutom stanju, mora se navesti samo jedinična cijena.

U svakom oglasu u kojem se navodi prodajna cijena, navodi se i jedinična cijena.

Zemlje EU-a mogu:

Direktivom je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg mala maloprodajna poduzeća nisu podlijegala obvezi navođenja jedinične cijene proizvoda osim onih u rasutom stanju.

Zemlje EU-a moraju:

Ova je direktiva stavila izvan snage Direktive 79/581/EEZ (cijene prehrambenih proizvoda) i 88/314/EEZ (cijene neprehrambenih proizvoda) od 18. ožujka 2000.

2006. godine Europska komisija izdala je komunikaciju kojom se ispitivalo kako su zemlje EU-a provele direktivu i tražilo gledište zainteresiranih strana.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. ožujka 1998. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 18.ožujka 2000.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18.3.1998., str. 27.–31.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 1998/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (COM(2006) 325 konačna verzija, 21.6.2006.)

Posljednje ažuriranje 16.08.2016