Zavaravajuće i komparativno oglašavanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se želi zaštititi trgovce od zavaravajućeg oglašavanja drugih poduzeća (tj. B2B), što je ekvivalent nepoštenoj poslovnoj praksi. U tu svrhu utvrđuje uvjete pod kojima se odobrava komparativno oglašavanje.

KLJUČNE TOČKE

Zavaravajuće oglašavanje

Zabranjuju se oglašavanja koja zavaravaju ljude ili koja bi mogla zavaravati ljude koji te poruke primaju. Zavaravajuća narav tih oglasa može utjecati na ekonomsko ponašanje potrošača i trgovaca ili može biti štetna za konkurenciju.

Zavaravajuća narav oglašavanja ovisi o nizu kriterija:

Komparativno oglašavanje

Komparativno oglašavanje izrijekom ili prešutno upućuje na konkurenta ili konkurentnu robu ili usluge.

Ova vrsta oglašavanja dozvoljena je samo kada nije zavaravajuća. Može biti legitimno sredstvo informiranja potrošača o njihovim interesima. Stoga bi se usporedbe posebice trebale:

Traženje pomoći

Zemlje Europske unije (EU) moraju osigurati da osobe ili organizacije s legitimnim interesom mogu pokrenuti sudski postupak ili upravnu žalbu protiv nezakonita oglašavanja;

Stoga sudovi ili upravna tijela zemalja EU-a moraju moći:

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 12. prosinca 2007. Ovom direktivom kodificira se i izvan snage stavlja Direktiva 84/450/EEZ koju su zemlje EU-a u svoje nacionalno pravo morale uključiti do 1. listopada 1986.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (kodificirana verzija) (SL L 376, 27.12.2006., str. 21.–27.)

Posljednje ažuriranje 24.10.2016