Infrastruktura EU-a za prostorne informacije (Inspire)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (Inspire)

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvo se odnosi na prostorne informacije koje:

Procjena

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. svibnja 2007. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 15. svibnja 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNE TOČKE

Infrastruktura za prostorne informacije: obuhvaća metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o zajedničkom korištenju, pristupu i uporabi te mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke.

Metapodaci: informacije koje opisuju skupove i usluge prostornih podataka i omogućavaju njihovo otkrivanje, popisivanje i uporabu.

Prostorni podaci: bilo kakvi podaci koji imaju direktnu ili indirektnu vezu s određenim položajem ili geografskim područjem, kao što su adrese, prometne mreže, visina i korištenje zemljišta.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (Inspire) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.-14.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (SL L 326, 4.12.2008., str. 12.-30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1205/2008 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva Komisije 2009/442/EZ od 5. lipnja 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzora i izvješćivanja (SL L 148, 11.6.2009., str. 18.-26.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.-40.)

Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.-18.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 268/2010 od 29. ožujka 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pristupa skupovima i uslugama prostornih podataka država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima (SL L 83, 30.3.2010., str. 8.-9.)

Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.-102.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 1088/2010 od 23. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u vezi s uslugama preuzimanja i uslugama transformacije (SL L 323, 8.12.2010., str. 1.-10.)

Uredba Komisije (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 31, 5.2.2011., str. 13.-34.)

Uredba Komisije (EU) br. 1253/2013 od 21. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 331, 10.12.2013., str. 1.-267.)

Uredba Komisije (EU) br. 1311/2014 od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u pogledu definicije INSPIRE elementa metapodataka (SL L 354, 11.12.2014., str. 6.-7.)

Uredba Komisije (EU) br. 1312/2014 od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka (SL L 354, 11.12.2014., str. 8.-16.)

Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012, str. 1.-37.)

Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.-13.)

Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.-66.)

Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014., str. 135.-145.)

Posljednje ažuriranje 21.02.2017