Smanjenje onečišćenja od lakih motornih vozila

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 715/2007 – homologacija tipa lakih osobnih i gospodarskih vozila u odnosu na emisije (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba (EZ) br. 715/2007:

Uredba (EU) 2018/858:

KLJUČNE TOČKE

Ovo zakonodavstvo primjenjuje se na vozila lake kategorije lakša od 2,6 tona.

Proizvođači moraju:

Nacionalna tijela moraju:

Komisija redovito revidira zakonodavstvom utvrđene postupke, testove, zahtjeve i ograničenja emisije te ih redovito ažurira u provedbi zakonodavstva.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. siječnja 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Uređaj za kontrolu onečišćenja: mehanizam ili oprema koji uklanjaju onečišćivače, primjerice iz ispušnih plinova automobila, koji bi inače bili otpušteni u atmosferu.
Homologacija tipa: postupak kojim se potvrđuje da proizvod udovoljava minimalnom skupu regulatornih i tehničkih zahtjeva.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.–16.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 715/2007 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.–218.)

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.–643.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.–160.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.10.2019