Strategija za morski okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/56/EZ – djelovanje EU-a u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se temelji na postojećem zakonodavstvu EU-a i obuhvaća posebne elemente morskog okoliša koji nisu navedeni u njihovim politikama, poput Okvirne direktive o vodama, Direktiva o staništima i pticama.

NAJNOVIJI RAZVOJ

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. srpnja 2008. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u nacionalno pravo do 15. srpnja 2010.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNE TOČKE

dobro stanje okoliša: odnosi se na ekološki raznolike i dinamične oceane i mora koja su čista, zdrava i produktivna. Cilj je osigurati da morski okoliš bude očuvan za današnje i buduće generacije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.-40.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2010/477/EU od 1. rujna 2010. o kriterijima i metodološkim standardima za dobro stanje okoliša morskih voda (SL L 232, 2.9.2010., str. 14.-24.)

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 345, 28.12.2013., str. 22.-61.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1380/2013 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Prva faza provedbe Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (2008/56/EZ) – Ocjena Europske komisije i smjernice (COM(2014) 97 final, 20.2.2014.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inovacije u plavom gospodarstvu: korištenje potencijala naših mora i oceana za radna mjesta i rast (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014.)

Direktiva 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014., str. 135.-145.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u uspostavi zaštićenih morskih područja (u skladu s člankom 21. Okvirne direktive o pomorskoj strategiji 2008/56/EZ) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015.)

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana (JOIN(2015) 49 final, 10.11.2016.)

Posljednje ažuriranje 23.02.2017