Ženevska konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 81/462/EEZ o zaključivanju Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

KLJUČNE TOČKE

Dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka definirano je ispuštanje, kao posljedica čovjekove neposredne ili posredne aktivnosti, tvari u zrak čiji štetni učinci ugrožavaju čovjekovo zdravlje ili okoliš u drugoj zemlji i za koje nije moguće razlikovati udio pojedinačnih izvora emisije ili skupina izvora.

Ukupno je u sklopu ove konvencije razvijeno osam odvojenih protokola:

Suradnja na politikama

Konvencija od svojih ugovornih stranaka zahtijeva razvoj i provedbu odgovarajućih politika i strategija, posebice sustava upravljanja kvalitetom zraka.

Ugovorne strane suglasne su da će se redovito sastajati (barem jednom godišnje) kako bi procijenile napredak vezano uz pitanja koja se odnose na konvenciju.

Znanstvena suradnja

Stranke su suglasne da će provoditi intenzivna istraživanja i uložiti razvojne napore, osobito za smanjenje emisija velikih onečišćujućih tvari u zrak, za praćenje i mjerenje emisija i koncentracija tih onečišćujućih tvari te za razumijevanje učinaka tih onečišćujućih tvari na zdravlje i okoliš.

Razmjena informacija

Stranke su suglasne da će razmjenjivati informacije, naročito podatke koji se odnose na:

Suradnja na praćenju onečišćenja

OTKAD SE ODLUKA I KONVENCIJA PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 11. lipnja 1981.

Konvencija je stupila na snagu 16. ožujka 1983, 90 dana nakon datuma deponiranja 24-satnog instrumenta ratifikacije prihvaćanja, odobrenja ili pristupanja

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 81/462/EEZ od 11. lipnja 1981. o zaključivanju Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 171, 27.6.1981.)

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka – Rezolucija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 171, 27.6.1981.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 86/277/EEZ od 12. lipnja 1986. o sklapanju Protokola uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, koji se odnosi na dugoročno financiranje zajedničkog programa praćenja i procjene dalekosežnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi (EMEP) (SL L 181, 4.7.1986., str. 1.)

Odluka Vijeća 93/361/EEZ od 17. svibnja 1993. o pristupanju Zajednice Protokolu o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Ženevsku konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 149, 21.6.1993., str. 14.–15.)

Odluka Vijeća 98/686/EEZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. [SL L 326, 3.12.1998., str. 34.)

Odluka Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (SL L 85, 29.3.1999., str. 1.–22.)

Odluka Vijeća 2001/379/EZ od 4. travnja 2001 o odobrenju, u ime Europske zajednice, Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 134, 17.5.2001., str. 40.)

Odluka Vijeća 2003/507/EZ od 13. lipnja 2003. o pristupanju Europske zajednice Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 179, 17.7.2003., str. 1.–2.)

Odluka Vijeća 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o sklapanju, uime Europske zajednice, Protokola iz 1988. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 81, 19.3.2004., str. 35.–36.)

Odluka Vijeća (EU) 2016/768 od 21. travnja 2016. o prihvatu izmjena i dopuna Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (SL L 127, od 18.5.2016., str. 8.–20.)

Odluka Vijeća (EU) 2016/769 od 21. travnja 2016. o prihvatu izmjena i dopuna Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (SL L 127, od 18.5.2016., str. 21.–31.)

Posljednje ažuriranje 08.12.2016