Reguliranje genetski modificiranih usjeva: Prava zemalja EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/18/EZ o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Ovom direktivom osiguravaju se:

Označivanje GMO-a i javna savjetovanja postaju obvezni. Europska komisija obvezna je savjetovati nadležne znanstvene odbore o svim pitanjima koja utječu na ljudsko zdravlje ili okoliš.

Registri moraju biti utemeljeni u svrhu bilježenja informacija o genetskim modifikacijama u GMO-ima zajedno s njihovom lokacijom. Pravila o djelovanju tih registara navedena su u Odluci 2004/204/EZ.

Komisija mora svake tri godine objaviti izvješće o iskustvu GMO-a stavljenog na tržište i sažetak mjera koje poduzimaju zemlje EU-a kako bi provodile ovu direktivu.

Iako ova direktiva dopušta zemljama EU-a da ograniče ili zabrane uvođenje GMO-a koji predstavlja rizik za ljudsko zdravlje i okoliš, Direktiva (EU) 2015/412 izmjenjuje ju, čime zemljama EU-a dopušta da zabrane ili ograniče GMO koji je odobren ili je u okviru odobrenja na razini EU-a na širim poljima. Ta polja koja zemlje EU-a mogu upotrebljavati uključuju planiranje grada i zemlje, uporabu zemljišta, socioekonomske učinke, kohabitaciju* i javnu politiku.

Nova direktiva utvrđuje i skup rokova i odgovornosti koje vrijede za donesene odluke o prilagodbi zemljopisnog područja primjene odobrenja uključujući pravo izuzimanja utemeljeno na novim objektivnim okolnostima.

Od 3. travnja 2017. zemlje EU-a u kojima se uzgaja GMO moraju uvesti mjere u graničnim dijelovima svojeg državnog područja radi izbjegavanja moguće prekogranične kontaminacije susjednih zemalja EU-a u kojima je uzgoj tih GMO-a zabranjen, osim ako su te mjere nepotrebne s obzirom na posebne zemljopisne uvjete.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. travnja 2001. Države članice EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 17. listopada 2002.

POZADINA

Ova direktiva samo je jedan od nekoliko sastavnih dijelova pravnog okvira EU-a za GMO. Ostali sastavni dijelovi jesu direktive i uredbe (koje se odnose na pitanja kao što je genetski modificirana hrana ili prekogranični prijenos GMO-a) kojima se želi zaštititi ljudsko zdravlje i zdravlje životinja i okoliša, staviti na mjesto usklađene postupke i osigurati praćenje GMO-a stavljenog na tržište.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Namjerno uvođenje: u kontekstu ovog zakonodavstva, bilo koje hotimično uvođenje GMO-a u okoliš bez određenih mjera sputavanja.
Genetski modificirani organizmi: korištenjem tehnika moderne biotehnologije, poznate kao genetska tehnologija, genetski sastav živih stanica i organizama može se mijenjati. Time se omogućuje uzgajanje biljaka i životinja koje mogu, primjerice, imati veći prinos ili biti otporne na bolesti.
Kohabitacija: postojanje genetski modificiranih, konvencionalnih i organskih usjeva zahtijeva pravila kojima bi se osiguralo da se oni drže odvojeno jedni od drugih tijekom uzgoja, žetve, prijevoza, skladištenja i prerade.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.–39.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2001/18/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2004/204/EZ od 23. veljače 2004. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za funkcioniranje upisnikâ za unos podataka o genetskim promjenama u genetski modificiranim organizmima (GMO-ima), u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 65 3.3.2004., str. 20.–22.)

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.–28.) Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (SL L 287, 5.11.2003., str. 1.–10.)

Posljednje ažuriranje 11.12.2017