Ograničenja nacionalnih granica emisije za određene onečišćujuće tvari

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/81/EZ o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se postavljaju granice na ukupne nacionalne emisije četiriju onečišćujućih tvari – sumporova dioksida, dušikovih oksida, hlapivih organskih spojeva i amonijaka.

Oni mogu dovesti do:

Djelovanje EU-a i dalje je neophodno zbog uporne prekogranične prirode tih onečišćujućih tvari. Ove granice su privremeni stupovi prema ambicioznijim dugoročnijim ciljevima.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Kako onečišćenost zraka predstavlja međunarodni problem koji prelazi nacionalne granice, EU je u lipnju 2003. pristupio Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (pogledajte relevantni sažetak)

Komisija je 2013. primijetila da se kvaliteta zraka u Europi značajno popravila, ali da još uvijek ne ispunjava postavljene ciljeve. Procjena, utvrđena u komunikaciji „Program čistog zraka za Europu”, popraćen je donošenjem Direktive (EU) 2016/2284 o nacionalnim emisijama određenih onečišćujućih tvari.

Ovom Direktivom stavlja se izvan snage Direktiva 2001/81/EZ, u cilju povećanja nacionalnih gornjih granica emisija do 2020. i uvođenja novih za 2025.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001., str. 22.–30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/81/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.–31.)

Odluka Vijeća 2003/507/EZ od 13. lipnja 2003. o pristupanju Europske zajednice Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 179, 17.7.2003., str. 1.–2.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Program Čisti zrak za Europu (COM(2013) 918 final, 18.12.2013.)

Posljednje ažuriranje 29.08.2019