Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva: sumpor i olovo

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Benzin

Dizel

Smanjenja emisija GHG-a

Izvještavanje

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 1. srpnja 1999. Zemlje EU-a morale su primijeniti pravila od 1. siječnja 2000.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Motori pokretnih izvancestovnih strojeva: velik broj motornih instalacija u strojevima koji se koriste u druge svrhe osim prijevoza roba i putnika, kao što su buldožeri, kompresori, stražnji utovarivači ili prednji utovarivači.
Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u cijelom životnom vijeku: izvješćivanje o emisijama CO2, CH4 i N2O iz ekstrakcija, prerade i distribucije goriva.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.-68.)

Sukcesivne izmjene Direktive 98/70/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(SL L 328, 21.12.2018., str. 1.–77.)

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25.4.2015., str. 26.–67.)

Uredba Komisije (EU) br. 1307/2014 оd 8. prosinca 2014. o definiranju kriterija i geografskih razmjera visoko bioraznolikih travnjaka za potrebe članka 7.b stavka 3. točke (c) Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i članka 17. stavka 3. točke (c) Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 351, 9.12.2014., str. 3.–5.)

Preporuka Komisije 2005/27/EZ od 12. siječnja 2005. o tome što, u svrhe Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o benzinskim i dizelskim gorivima, predstavlja dostupnost bezolovnog benzina i dizelskoga goriva s maksimalnim sadržajem sumpora na odgovarajuće uravnoteženoj zemljopisnoj osnovi (SL L 15 od 19.1.2005., str. 26.–29.)

Posljednje ažuriranje 19.09.2019