Zaštita biološke raznolikosti Europe (Natura 2000)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Zaštita područja (mreža Natura 2000)

Postupak savjetovanja

Ciljevi i mjere očuvanja

Procjena planova/projekata

Zaštita vrsta

Zemlje EU-a moraju:

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 10. lipnja 1992. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 10. lipnja 1994.

POZADINA

Mreža Natura 2000 predstavlja skoro jednu petinu kopnene površine EU-a te više od 250 000 km2 morske površine.

Također pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Posebno područje očuvanja: područje od značaja za Zajednicu (tj. EU) koje su zemlje EU-a odredile, a gdje primjenjuju potrebne mjere očuvanja kako bi se osiguralo održavanje ili povrat u povoljno stanje očuvanosti prirodnih staništa i/ili populacija vrsta za koje je to područje određeno.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.–50.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 92/43/EZ uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Izvješće Komisije Vijeću i Europskoj uniji – Stanje prirode u Europskoj uniji – Izvješće o stanju i kretanjima stanišnih tipova i vrsta obuhvaćenih Direktivom o pticama i Direktivom o staništima za razdoblje od 2007. do 2012. prema zahtjevu iz članka 17. Direktive o staništima i članka 12. Direktive o pticama (COM(2015) 219 final, 20.5.2015.)

Posljednje ažuriranje 21.02.2017