Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar EU-a

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuje sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS)*. To je temelj politike EU-a za rješavanje problema klimatskih promjena smanjenjem emisija stakleničkih plinova na način koji je učinkovit u troškovnom i gospodarskom smislu. Temelji se na načelu „ograniči i trguj”*.

Zemlje EU-a izmijenile su izvorno zakonodavstvo nekoliko puta kako se sustav razvijao. Najnovije izmjene dogovorene su u ožujku 2018.

KLJUČNE TOČKE

Trenutačna (treća) faza EU ETS-a započela je 2013. i trajat će do 2020.

Sustav se primjenjuje na:

Od 1. siječnja 2005. operateri koji izvršavaju aktivnosti obuhvaćene zakonodavstvom moraju predati odgovarajući broj emisijskih jedinica koji pokriva njihove emisije stakleničkih plinova.

Ukupna količina emisijskih jedinica izdanih u EU-u smanjuje se godišnje: za 1,74 % između 2013. i 2020. godine te za 2,2 % od 2021. godine.

Zrakoplovi koji lete u zračne luke u EU-u, Norveškoj ili na Islandu iz drugih dijelova svijeta izuzeti su iz sustava EU-a za trgovanje emisijama do 31. prosinca 2023.

Emisijske jedinice:

Od 2021. godine 57 % emisijskih jedinica prodavat će se na dražbi. Zemlje EU-a moraju koristiti najmanje polovinu prihoda koje steknu u svrhu vezano uz klimu.

Uspostavit će se novi mehanizmi financiranja projekata s niskom emisijom ugljika:

Zemlje EU-a:

Svi navedeni koraci ispunjavaju se na osnovi pravila usklađenih na razini EU-a.

Europska komisija:

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 25. listopada 2003. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 31. prosinca 2003.

POZADINA

Prema Kyotskom protokolu o klimatskim promjenama, dogovorenom u prosincu 1997., EU se obvezao da će smanjiti emisije stakleničkih plinova u razdoblju između 2008. i 2012. za 8 % u usporedbi s vrijednostima iz 1990.

Tijekom drugog razdoblja obveze (2013. – 2020.) obvezao se na smanjenje emisija za 20 % do 2020. u usporedbi s vrijednostima iz 1990.

Tijekom četvrte faze sustava EU-a za trgovanje emisijama (2021. – 2030.) EU će nastojati smanjiti svoje emisije za najmanje 40 % do 2030. u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama iz 2015. Kako bi ispunio te ciljeve, EU je uspostavio sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Svaka emisijska jedinica pokriva emisiju jedne tone CO2 ili ekvivalenta CO2 tijekom određenog razdoblja.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Sustav EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS): prvi, ali i dalje najveći, međunarodni sustav za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Obuhvaća gotovo 11 000 elektrana i proizvodnih postrojenja u 28 zemalja EU-a, na Islandu, u Norveškoj i Lihtenštajnu, kao i aktivnosti zrakoplovstva.
Načelo „ograniči i trguj”: sustav EU-a za trgovanje emisijama funkcionira na tom načelu. „Granica” se postavlja na cijeli iznos određenih stakleničkih plinova koje mogu emitirati tvornice, elektrane i druga postrojenja u sustavu. Granica se smanjuje s vremenom kako bi se cjelokupne emisije smanjile. Sustav dopušta trgovinu emisijskim jedinicama na način da cjelokupne emisije postrojenja i operatera zrakoplova ostanu unutar granice i da se poduzmu mjere kako bi se smanjile emisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.–46.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2003/87/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka (EU) 2018/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (SL L 150, 14.6.2018., str. 155.–161.)

Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.–5.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.10.2018