Voda odgovarajuće kvalitete u Europi (Direktiva EU-a o vodama)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2000/60/EZ – okvir za djelovanje Zajednice u području vodne politike

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se uspostavljaju pravila za sprječavanje pogoršanja stanja vodnih tijela EU-a i postizanje „dobrog stanja” europskih rijeka, jezera i podzemnih voda do 2015. godine.

To posebice uključuje:

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvo jasne obveze stavlja na nacionalna tijela. Ona moraju:

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. listopada 2000. Zemlje EU-a morale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 22. prosinca 2003.

POZADINA

Vode u Europskoj uniji (EU) izložene su sve većem opterećenju zbog sve veće potražnje za dovoljnim količinama vode odgovarajuće kvalitete za cijeli niz namjena. Ovom se direktivom želi zaštititi kvalitetu vode i poboljšati je.

* KLJUČNI POJMOVI

Površinska voda: sva kopnena voda osim podzemnih voda; prijelaznih voda i obalnih voda.

Podzemne vode: sve vode ispod površine tla.

Kopnene vode: sve stajaće ili tekuće vode na površini tla.

Prijelazne vode: vode u blizini riječnih ušća, koje su djelomično slane, ali koje sadržavaju značajne slatkovodne tokove.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.-73.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2000/60/EZ uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 372, 27.12.2006., str. 19-31)

Pogledajte pročišćeni tekst

Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6.11.2007., str. 27.-34).

Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280 EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008., str. 84.-97.)

Pogledajte pročišćeni tekst

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Plan zaštite europskih vodnih resursa (COM(2012) 673 final, 14.11 2012.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Okvirna direktiva o vodama i Direktiva o poplavama: Aktivnosti za postizanje „dobrog stanja” voda u EU-u i smanjenje rizika od poplava (COM(2015) 120 final, 9.3.2015.).

Posljednje ažuriranje 13.02.2017