Revidirani Statut Agencije za opskrbu Euratoma

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 2008/114/EZ, Euratom o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma

Članak 52. o Ugovoru o Europskoj zajednici za atomsku energiju (Euratom)

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se donosi Statut Agencije za opskrbu Euratoma (ESA), koja je izravno osnovana Ugovorom o Euratomu iz 1957., kako bi se u obzir uzelo povećanje broja država članica EU-a kao i radi osuvremenjivanja financijskih pravila Agencije i uspostavljanja sjedišta u Luksemburgu.

Članak 52. Ugovora o Europskoj zajednici za atomsku energiju (Euratom), kojim se nastoji zajamčiti, putem zajedničke politike opskrbe, redovita i pravična opskrba nuklearnih materijala korisnicima u državama članicama EU-a, čini pravnu osnovu za ESA-u.

KLJUČNE TOČKE

ESA je tijelo EU-a odgovorno za upravljanje ponudom i potražnjom:

ESA ima isključivo pravo da „sklapa” (tj. supotpisuje) ugovore koji se odnose na opskrbu nuklearnim materijalima, kako je prethodno navedeno, koji dolaze i unutar i izvan EU-a. Ima i pravo opcije za nabavu nuklearnih materijala u skladu s Ugovorom o Euratomu.

ESA ima pravnu osobnost (tj. sama je po sebi neovisni subjekt).

Ciljevi i zadaće

ESA:

Usto, ESA:

ESA može također stvarati zalihu nuklearnog materijala. Nadzire ju Komisija, koja ima pravo davati smjernice (tj. upute) i imati pravo veta na njezine odluke.

Pravni status i sjedište

ESA:

Glavni direktor i osoblje

Glavni direktor ESA-e odgovoran je za:

Glavni direktor i osoblje ESA-e dužnosnici su Europske komisije i podliježu sigurnosnoj provjeri.

Financiranje

ESA:

Danas se prihodi Agencije sastoje isključivo od doprinosa EU-a.

Proračun ESA-e donosi Komisija i on postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna EU-a.

Nakon pristupanja Hrvatske EU-u, kapital ESA-e utvrđen je na 5 856 000 EUR upisan po pojedinačnim državama članicama. Luksemburg i Malta ne sudjeluju.

Savjetodavni odbor

Svaka od država članica EU-a (uz iznimku Luksemburga i Malte) izabiru između jednog i četiri predstavnika u Savjetodavni odbor, u skladu sa Statutom Agencije. Članovi Odbora imenuju se na temelju iskustva i stručnosti u područjima trgovine nuklearnim materijalima ili proizvodnje nuklearne energije ili u regulatornim stvarima.

Glavni direktor ESA-e obično saziva Odbor dvaput godišnje. S Odborom se mora savjetovati prije nego što glavni direktor Agencije donese važne odluke (o pitanjima navedenima u Statutu ESA-e).

Odbor pomaže Agenciji davanjem mišljenja, analiza i informacija.

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od ožujka 2008. i, kao revidirana verzija nakon pristupanja Hrvatske, od 1. srpnja 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma (SL L 41, 15.2.2008., str. 15.–20.)

Sukcesivne izmjene Odluke 2008/114/EZ, Euratom uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Pročišćena verzija Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju – Glava II. – Odredbe za poticanje napretka u području nuklearne energije – Poglavlje 6. – Opskrba – Članak 52. (SL C 203, 7.6.2016., str. 24.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.–222.)

Posljednje ažuriranje 11.09.2018