Traženje, istraživanje i proizvodnja ugljikovodika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 94/22/EZ – uvjeti za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Uspostavlja pravila na razini EU-a za osiguravanje nediskriminacijskih pristupa za aktivnosti traženja, istraživanja i proizvodnje ugljikovodika.

Cilj tih pravila jest:

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se odnosi na odobrenja za prava na traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika.

U njoj se navode geografska ograničenja, a vremensko ograničenje tog odobrenja mora se odrediti na najbolji mogući način za obavljanje tih aktivnosti s gospodarskog i tehničkog stajališta. Cilj je toga spriječiti da pojedinačni poduzetnik ima ekskluzivna prava za područje čije traženje, istraživanje i proizvodnju može učinkovitije provoditi više poduzetnika.

Odnosne zemlje morale su ukinuti zakone kojima se za pojedinačnog poduzetnika zadržava pravo na dobivanje odobrenja na specifičnom geografskom području unutar teritorija zemlje EU-a do 1. siječnja 1997.

Postupci za izdavanje odobrenja moraju biti transparentni i utemeljeni na objektivnim, nediskriminirajućim kriterijima. Oni stoga moraju biti otvoreni svim zainteresiranim poduzetnicima.

Odabir između različitih poduzetnika mora se temeljiti na sljedećem:

Sve informacije koje se odnose na odobrenje (vrsta odobrenja, geografsko područje na koje se može primijeniti u cijelosti ili djelomično, rok predviđen za izdavanje odobrenja, kriteriji za odabir itd.) objavljuju se u Službenom listu Europske unije najmanje 90 dana prije roka za podnošenje zahtjevâ.

Zemlje EU-a ipak zadržavaju pravo na pristup tim aktivnostima i njihovoj primjeni uz razmatranje:

Uvedeni su postupci za uzajamni sporazum s trećim zemljama, tako da poduzetnici zemalja EU-a moraju biti u mogućnosti imati položaj u trećim zemljama, usporediv s položajem koji zemlje EU-a imaju u EU-u.

Direktiva 94/22/EZ dopunjuje Direktivu 2014/25/EU – javna nabava – pravila za sektor vodnog gospodarstva, energetski i prometni sektoru.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. lipnja 1994. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 1. srpnja 1995.

POZADINA

Zemlje EU-a imaju suverena prava nad resursima ugljikovodika u svojim državnim područjima, stoga svaka zemlja mora odrediti zemljopisna područja u kojima se mogu ostvariti prava na traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika te ovlastiti subjekte za ostvarivanje tih prava.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (SL L 164, 30.6.1994., str. 3.–8.)

VEZANI DOKUMENT

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.–374.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2014/25/EU uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 23.01.2019