Autorska i srodna prava u informacijskom društvu

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj direktive jest prilagoditi zakonodavstvo o autorskim i srodnim pravima tehnološkim razvojima i posebice informacijskom društvu, istovremeno omogućujući viši stupanj zaštite intelektualnog vlasništva. Nadalje, provodi dva međunarodna ugovora sklopljena u prosincu 1996.: Ugovor o autorskom pravu WIPO-a i Ugovor o izvedbama i fonogramima WIPO-a.

Ona je jedna od deset direktiva, uključujući one o provedbi prava intelektualnog vlasništva, djelima siročadi i o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, koje zajedno čine zakonodavstvo EU-a o autorskim pravima.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva usklađuje ključna prava autora i nositelja srodnih prava (pravo reproduciranja, pravo priopćavanja javnosti i pravo distribucije) i – u manjoj mjeri – iznimke i ograničenja tih prava. Također usklađuje zaštitu tehnoloških mjera i podataka o upravljanju pravima, sankcije i pravna sredstva.

Pravo reproduciranja

Zemlje EU-a moraju predvidjeti isključivo pravo davanja ovlaštenja ili zabrane za izravno ili neizravno, privremeno ili trajno reproduciranje bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u cijelosti ili u dijelovima:

Pravo priopćavanja javnosti

Zemlje EU-a moraju predvidjeti autorima isključivo pravo davanja ovlaštenja ili zabrane za svako priopćavanje njihovih djela javnosti. To uključuje stavljanje njihovih djela na raspolaganje javnosti tako da im pripadnici javnosti mogu pristupiti s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu.

Zemlje EU-a također moraju predvidjeti pravila o ekskluzivnim pravima za stavljanje na raspolaganje:

Pravo distribucije

Iznimke i ograničenja

Direktiva predviđa opsežan popis iznimaka i ograničenja pravima, s ciljem olakšavanja korištenja zaštićenog sadržaja u posebnim slučajevima.

Postoji obavezna iznimka prava reproduciranja za određena privremena djela reproduciranja koja čine sastavni i bitan dio tehnološkog postupka (privremeni primjerci), a čiji je cilj omogućiti ovlašteno korištenje ili prijenos u mreži između trećih strana putem posrednika, djela ili drugog predmeta.

Pravna zaštita

Zaštita podataka o upravljanju pravima

Zemlje EU-a moraju predvidjeti pravnu zaštitu protiv svake osobe koja svjesno obavlja bez ovlaštenja bilo koju od sljedećih radnji:

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. lipnja 2001. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 22 . prosinca 2002.

KLJUČNI POJMOVI

* Fiksacija: djelo mora biti utjelovljeno u primjerku koji omogućuje da ga drugi vide ili kopiraju (npr. na opipljivom mediju kao što je snimak).

* Reprografija: znanost i praksa kopiranja i reproduciranja dokumenata i grafičkog materijala.

DOKUMENT

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.-19.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/29/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157 30.04.2004., str. 45.-86.)(„IPRED”). Vidi pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014., str. 72.-98.) („Direktiva o CRM-u”)

Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija) (SL L 376, 27.12.2006., str.28.-35.) („Direktiva o iznajmljivanju i posudbi”)

Direktiva 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela (SL L 272, 13.10.2001., str. 32.-36.) („Direktiva o pravu slijeđenja”)

Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje (SL L 248, 6.10.1993., str. 15.-21.) („Direktiva o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju”)

Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16.-22.)(„Direktiva o softveru”).

Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20.-28.)(„Direktiva o bazama podataka”).

Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (SL L 372, 27.12.2006., str. 12.-18.) („Direktiva o trajanju”). Vidi pročišćeni tekst.

Direktiva 2012/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.-12.) („Direktiva o djelima siročadi”)

Posljednje ažuriranje 04.04.2016