Autorsko pravo i srodna prava: trajanje zaštite

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoji uskladiti trajanje zaštite autorskog prava* i određenih srodnih prava*.

Njome se kodificira i stavlja izvan snage Direktiva 93/98/EEZ kojom je usklađeno trajanje zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava.

KLJUČNE TOČKE

Trajanje zaštite autorskog prava za književno ili umjetničko djelo utvrđeno je na 70 godina od:

Trajanje zaštite za filmsko ili audiovizualno djelo utvrđeno je na 70 godina nakon smrti posljednje živuće osobe od navedenih:

Direktiva je izmijenjena Direktivom 2011/77/EU kojom je produljeno trajanje zaštite glazbenih snimki. Naime, umjetnici izvođači općenito rano započinju svoju karijeru i trajanje zaštite od 50 godina primjenjivo na fiksacije izvedbi kao što su snimke često nije štitilo njihove izvedbe tijekom cijelog života. Stoga se njome proširuju prava umjetnika izvođača i proizvođača fonograma glazbenih snimki s 50 na 70 godina.

Direktivom 2011/77/EU usklađuje se i način izračuna trajanja zaštite za pjesme i druge glazbene kompozicije s riječima koje je stvorilo više autora. Trajanje zaštite istječe 70 godina nakon smrti posljednje živuće osobe (tj. autora stihova ili skladatelja glazbe).

Srodna prava

Trajanje zaštite srodnih prava (filmskih producenata i organizacija za radiodifuziju) je 50 godina. To se izračunava od slučaja do slučaja od datuma izvedbe, objave ili priopćenja njegove fiksacije. Trajanje zaštite umjetnika izvođača i proizvođača fonograma produljeno je Direktivom 2011/77/EU na 70 godina.

Računanje rokova

Trajanje zaštite počinje istovremeno u svim zemljama EU-a. Rok se računa od 1. siječnja godine koja slijedi godinu u kojoj se dogodio događaj koji je doveo do njegova nastanka.

Zaštita djela koji potječu iz zemalja koje nisu zemlje EU-a

Ako djelo potječe iz zemlje koja nije zemlja EU-a, a autor nije građanin EU-a, zaštita koja se dodjeljuje u EU-u završava na krajnji datum zaštite u zemlji podrijetla, ali ne smije prelaziti rok utvrđen u EU-u.

Obavijest

Zemlje EU-a moraju odmah dostaviti Europskoj komisiji sve prijedloge o novim srodnim pravima.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. siječnja 2007.

Direktivom 2006/116/EZ kodificira se i zamjenjuje Direktiva Vijeća 93/98/EEZ koja je u zemljama EU-a trebala stupiti na snagu do 1995.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Autorsko pravo: njime se štite interesi stvaratelja dajući im prava vlasništva nad njihovim tvorevinama ili djelima.
Srodna prava: njima se štite pravni interesi osoba i tijela koji:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija) (SL L 372, 27.12.2006., str. 12.–18.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2006/116/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 11.01.2019