Biološki izumi: pravna zaštita

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/44/EZ – pravna zaštita biotehnoloških izuma

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se usklađuju nacionalni zakoni o patentima u vezi s biotehnološkim izumima.

Specificiraju se oni izumi koji se mogu patentirati na etičkim načelima i oni koji se ne mogu patentirati.

KLJUČNE TOČKE

Europska komisija je 2012. osnovala stručnu skupinu za ispitivanje tehničkog razvoja i implikacija zakona o patentima na području biotehnologije i genetskog inženjerstva. Skupina pomaže Komisiji u obvezama izvješćivanja prema Direktivi 98/44/EZ.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 30. srpnja 1998. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 30. srpnja 2000. Danas se pravila provode u zakonodavstvu svih zemalja EU-a.

POZADINA

Zaštita biotehnoloških izuma

KLJUČNI POJMOVI

* Biološki materijal: svi materijali koji sadrže genetsku informaciju i mogu se sami reproducirati ili biti reproducirani u nekom biološkom sustavu.

* Biološki proces: proces za proizvodnju biljaka i životinja je u osnovi biološki proces ako se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što je križanje ili selekcija.

DOKUMENT

Direktiva 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma (SL L 213, 30.7.1998., str. 13.–21.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2016