Europska zadruga

SAŽETAK DOKUMENATA:

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OVA UREDBA I OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Osnivanje

SCE mogu osnovati:

Zemlja EU-a može odrediti da društvo čija glavna uprava nije u EGP-u može sudjelovati u osnivanju SCE-a ako:

Kapital

Kapital SCE-a podijeljen je na udjele članova i mora iznositi najmanje 30 000 EUR. SCE može imati ograničeni postotak „članova ulagatelja”. Oni ne koriste usluge zadruge i imaju ograničena prava glasa.

Porez

SCE ima jednaki porezni status kao bilo koja multinacionalna kompanija te stoga mora plaćati porez u onim zemljama u kojima ima trajni poslovni nastan.

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište SCE-a može se prenijeti u drugu zemlju EU-a te neće prouzročiti prestanak SCE-a niti nastanak novog društva. Registrirano sjedište i glavna uprava moraju biti u istome mjestu.

Prestanak, likvidacija, stečaj i obustava plaćanja

Do prestanka SCE-a može doći:

U slučajevima likvidacije, stečaja ili obustave plaćanja, SCE podliježe zakonima zemlje u kojoj ima registrirano sjedište.

Sudjelovanje zaposlenika

U svakome SCE-u moraju biti utvrđeni uvjeti za sudjelovanje zaposlenika (obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje). Pri utvrđivanju tih uvjeta, nacionalna pravila zemlje u kojoj je smještena glavna uprava primjenjuju se na SCE-ove koje su osnovale:

Izvješće

Izvješće Komisije iz 2012., temeljeno na javnom savjetovanju, pokazalo je da je osnovan relativno mali broj SCE-ova. Komisija se obvezala upitati zainteresirane strane postoji li potreba za pojednostavljenjem Statuta te na koji način.

Na konferenciji Predsjedništva EU-a na Cipru 2012. tijekom Međunarodne godine zadruga odlučeno je da se neće nastaviti s izmjenama i dopunama uredbe nego da će se od tržišnih operatera zatražiti razlozi slabe primjene SCE-a.

Radna skupina

Radna skupina o zadrugama uspostavljena je 2013. kako bi se ocijenile posebne potrebe zadružnih poduzeća s obzirom na razna pitanja, kao što su odgovarajući regulatorni okvir EU-a, utvrđivanje prepreka na nacionalnoj razini i internacionalizacija zadruga. (Pogledajte Izvješće rasprave Radne skupine i zapisnik sastanka).

OTKAD SE UREDBA I DIREKTIVA PRIMJENJUJU?

Direktiva se primjenjuje od 18. kolovoza 2003. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 18. kolovoza 2006.

Uredba se primjenjuje od 18. kolovoza 2006.

POZADINA

Europska zadruga

DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE) (SL L 207, 18.8.2003., str. 1.–24.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1435/2003 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. o dopuni Statuta Europske zadruge u odnosu na sudjelovanje zaposlenika (SL L 207, 18.8.2003., str. 25.–36.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Primjena Uredbe Vijeće (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE) (COM(2012) 72 završna verzija od 23.2.2012.)

Posljednje ažuriranje 16.03.2016