Unutarnje tržište i državna potpora – usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Uredbom o obvezi pružanja javnih usluga utvrđuju se:

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na javne usluge prijevoza putnika autobusom i željeznicom. Međutim, zemlje EU-a mogu je primijeniti i na javni prijevoz putnika unutarnjim plovnim putovima i nacionalnim morima.

Ugovori o javnim uslugama i opća pravila

Sklapanje ugovora o javnim uslugama

Ugovori o javnim uslugama u željezničkom sektoru

Uredba (EU) 2016/2338 izmijenila je ovu uredbu uvodeći načelo konkurentne dodjele i za ugovore o javnim uslugama u željezničkom sektoru, koje je prethodno bilo isključeno. Bila su dopuštena duga prijelazna razdoblja da bi se vlasti i operatori mogli prilagoditi novim pravilima.

Izravna dodjela ugovora o obavljanju željezničkih usluga i dalje je moguća u iznimnim i točno definiranim okolnostima, konkretno ako:

Prijelazno razdoblje

Bezuvjetne, izravne dodjele ugovora o javnim uslugama za željeznice više neće biti moguće od 25. prosinca 2023.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. prosinca 2009., osim članka 5. o dodjeli ugovora o javnim uslugama, koji se primjenjuje od 3. prosinca 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.–13.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1370/2007 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.–64.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.–242.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.–374.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije o interpretativnim smjernicama u pogledu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza (SL L 92, 29.3.2014., str. 1.–21.)

Posljednje ažuriranje 01.10.2019