Naknade za roaming u Europskoj uniji

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. srpnja 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka) (SL L 172, 30.6.2012., str. 10.–35.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 531/2012 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 оd 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe, o metodologiji procjene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi pružatelj usluga roaminga za potrebe te procjene (SL L 344, 17.12.2016., str. 46.–62.)

Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 310, 26.11.2015., str. 1.–18.)

Posljednje ažuriranje 08.02.2018