Prava putnika u zračnom prometu EU-a u slučaju uskraćenog ukrcaja, kašnjenja leta ili otkazanog leta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 261/2004 kojom se utvrđuju opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja, kao i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je osigurati visoku razinu zaštite putnika utvrđivanjem općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se primjenjuje:

Pod uvjetom da putnici imaju potvrđenu rezervaciju za određeni let i, osim u slučaju otkazivanja leta, prijave se za let kako je navedeno u putnoj karti ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ovom se uredbom utvrđuju prava koja imaju putnici ako:

Uredba se ne primjenjuje na putnike koje putuju:

Uskraćivanje ukrcaja

Kada zračni prijevoznik razumno očekuje da će doći do uskraćivanja ukrcavanja na let, prvo će pozvati dobrovoljce koji su voljni odustati od svoje rezervacije u zamjenu za određene pogodnosti. Ako se ne javi dovoljan broj dobrovoljaca kako bi se ostali putnici s rezervacijama mogli ukrcati na let, zračni prijevoznik tada može uskratiti ukrcaj putnicima protiv njihove volje, u slučaju čega im mora nadoknaditi štetu.

Zračni prijevoznik daje prioritet osobama sa smanjenom pokretljivošću i svim osobama u njihovoj pratnji.

U slučaju otkazivanja leta ili uskraćivanja ukrcaja, dotični putnici imaju pravo na:

Kašnjenja leta

Uredbom se uvodi trojni sustav:

U zahtjevu za prethodnu odluku (Spojeni predmeti C-402/07 i C-432/07), Sud Europske unije pojasnio je da kad putnici stignu u mjesto odredišta tri ili više sati nakon planiranog vremena dolaska, oni (kao i putnici čiji su letovi otkazani) mogu zatražiti paušalnu naknadu od zračnog prijevoznika, osim ako je kašnjenje uzrokovano izvanrednim okolnostima. Prema načelu jednakog postupanja, treba se smatrati da su putnici čiji su letovi odgođeni ili otkazani „u posljednjem trenutku” u usporedivoj situaciji u pogledu primjene njihova prava na naknadu štete, s obzirom na to da ti putnici trpe slične neugodnosti, odnosno gubitak vremena.

Otkazivanje

U slučaju otkazivanja leta, dotični putnici imaju pravo na:

Odšteta

Odšteta se mora isplatiti ako putnik nije bio dovoljno unaprijed obaviješten o otkazivanju. Odšteta se ipak ne mora platiti ako prijevoznik može dokazati da je do otkazivanja došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nije moglo izbjeći čak ni ako su sve razumne mjere poduzete.

Premještaj u viši ili niži razred

Ako zračni prijevoznik premjesti putnika u razred niži od onoga za koji je karta plaćena, dužan je putniku u roku od sedam dana nadoknaditi kako slijedi:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. veljače 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, 17.2.2004., str. 1.–8.)

VEZANI DOKUMENT

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. studenoga 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon protiv Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz protiv Air France SA (C-432/07). Zahtjevi za prethodnu odluku: Bundesgerichtshof - Njemačka i Handelsgericht Wien - Austrija. Zračni promet – Uredba (EZ) br. 261/2004 – članak 2. točka (l) i članci 5., 6. i 7. – Pojmovi „kašnjenje” i „otkazivanje leta” – Pravo na odštetu u slučaju kašnjenja – Pojam „izvanredne okolnosti”. Spojeni predmeti C-402/07 i C-432/07.

Posljednje ažuriranje 02.06.2020