Pristupačne telekomunikacijske usluge - prava korisnika

Europska unija (EU) želi osigurati dostupnost minimalnog skupa kvalitetnih elektroničkih komunikacijskih usluga dostupnih svim korisnicima po pristupačnoj cijeni i istovremeno umanjiti poremećaje na tržištu.

DOKUMENT

Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi)

SAŽETAK

Europska unija (EU) želi osigurati dostupnost minimalnog skupa kvalitetnih elektroničkih komunikacijskih usluga dostupnih svim korisnicima po pristupačnoj cijeni i istovremeno umanjiti poremećaje na tržištu.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva o „univerzalnim uslugama” osigurava posebna pravila za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u EU-u. U tom kontekstu, ona:

KLJUČNE TOČKE

Obveze pružanja univerzalne usluge

Države EU-a moraju osigurati da:

Za nadoknadu neto troškova koji pružateljima usluge nastaju kao rezultat pružanja univerzalne usluge (što ne donosi uvijek profit), države EU-a mogu uvesti mehanizme za njihovu nadoknadu.

Interesi i prava korisnika

Potrošači moraju dobiti informacije koje im omogućuju razumijevanje usluge na koju se pretplaćuju. Ugovori moraju: i. pružiti informacije o minimalnim standardima kvalitete usluge, kao i o naknadi i povratima ako te razine nisu postignute; ii. navoditi pravo uključivanja u telefonski imenik dostupan pretplatnicima; i iii. uključivati jasne informacije o kriterijima poželjnosti za promotivne ponude.

Direktiva također predviđa:

KADA OVA DIREKTIVA STUPA NA SNAGU?

Od 24. veljače 2002.

POZADINA

Direktiva je dijelom reformskog paketa telekoma EU-a koji uključuje 4 druge direktive okvirna direktiva, direktiva o pristupu, direktiva o ovlaštenju i direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama), kao i uredbu o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC).

Za dodatne informacije, vidi mrežnu stranicu Europske komisije, kao i mrežnu stranicu Vaša Europa.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2002/22/EZ

24.4.2002.

24.7.2003.

SL L 108, 24.4.2002., str. 51.-77.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2009/136/EZ

19.12.2009.

25.5.2011.

SL L 337, 18.12.2009., str. 11.-36.

Ispravak Direktive 2009/136/EZ

-

-

SL L 241, 10.9.2013., str. 9.

Posljednje ažuriranje 22.09.2015