Sprječavanje pranja novca putem financijskih sustava

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2005/60/EZ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Osim na financijski sektor, direktiva se primjenjuje na određene nefinancijske sektore uključujući odvjetnike, javne bilježnike, računovođe, zastupnike u trgovini nekretninama, pružatelje kockarskih usluga, pružatelje usluga trustova ili usluga trgovačkih društava te sve dobavljače robe pod uvjetom da se plaćanje obavlja u gotovini u iznosu od 15 000 EUR ili više.

Među ostalim, direktivom se zahtijeva:

Direktiva uvodi dodatne zahtjeve i zaštitne mjere („prošireni postupci temeljite identifikacije stranaka”) za situacije koje predstavljaju veći rizik pranja novca i financiranja terorizma, primjerice trgovanje s korespondentnim bankama koje se nalaze izvan EU-a.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. prosinca 2005. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 15. prosinca 2007.

U lipnju 2015. EU je usvojio Direktivu (EU) 2015/849. Ona stavlja izvan snage Direktivu 2005/60/EZ od 26. lipnja 2017.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

* Stvarni vlasnik: osoba(-e) koja(-e) u konačnici posjeduje(-ju) ili kontrolira(-ju) stranku u čije ime se provodi transakcija, npr. u slučaju društva vlasnik s dovoljnim postotkom dionica ili glasačkih prava.

* Pranje novca: konverzija imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u prividno „čisti novac” putem različitih načina, primjerice, promjenom oblika ili premještanjem sredstava na mjesta gdje postoji manja vjerojatnost da će biti sumnjiva.

* Financiranje terorizma: osiguravanje ili prikupljanje sredstava koja se koriste za za počinjenje bilo kojeg od kaznenih djela u smislu Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma, kao što je sastavljanje lažnih administrativnih dokumenata i vodstvo terorističke skupine.

DOKUMENT

Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.–36.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2005/60/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije 2006/70/EZ od 1. kolovoza 2006. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijom „politički izložene osobe” i tehničkim kriterijima za postupke pojednostavljene temeljite identifikacije stranaka i za oslobođenje na temelju financijske djelatnosti koja se provodila povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu (SL L 214 od 4.8.2006., str. 29.–34.)

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.)

Posljednje ažuriranje 02.02.2016