Europski odbor za bankarstvo

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2004/10/EZ o osnivanju Europskog odbora za bankarstvo

KOJI JE CILJ ODLUKE?

Njome se osniva Europski odbor za bankarstvo (EBC), savjetodavni odbor koji podržava Europsku komisiju i savjetuje je o pitanjima politike koja se odnose na bankarske djelatnosti u Europskoj uniji (EU). EBC je izravno povezan s Komisijom te joj pomaže pri donošenju provedbenih mjera za direktive i i propise EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

Sastav

Poslovnik

EBC je 2014. dopunio i izmijenio svoj poslovnik. Dopune i izmjene odnose se na aspekte kao što su:

EBC je zamijenio nekadašnji Savjetodavni odbor za bankarstvo.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 13. travnja 2005. (datum kada je na snagu stupila Direktiva 2005/1/EZ kojom se, među ostalim, Savjetodavni odbor za bankarstvo zamjenjuje EBC-om).

POZADINA

Više informacija o radu Europskog odbora za bankarstvo potražite pod:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Komisije 2004/10/EZ od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za bankarstvo (SL L 3, 7.1.2004., str. 36.–37.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 85/611/EEZ, 91/675/EEZ, 92/49/EEZ i 93/6/EEZ i direktiva 94/19/EZ, 98/78/EZ, 2000/12/EZ, 2001/34/EZ, 2002/83/EZ i 2002/87/EZ radi uspostavljanja nove organizacijske strukture odbora za financijske usluge (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.–17.)

Posljednje ažuriranje 04.10.2016