Osiguranje i mirovinsko osiguranje: savjetodavni odbor

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2004/9/EZ o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

Njome se uspostavlja odbor, Europski odbor za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPC), za potporu i savjetovanje Europske komisije o provedbenim mjerama za zakonodavstvo Europske unije (EU) u području financijskih usluga.

KLJUČNE TOČKE

Stvaranje EIOPC-a

Uloga EIOPC-a

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 13. travnja 2005.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Vrijednosni papiri: prenosive dionice koje vlasniku daju pravo glasa u poduzeću.

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Komisije 2004/9/EZ od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 3, 7.1.2004., str. 34.-35.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.-155.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2009/138/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.-83.)

Vidi pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.-18.)

Vidi pročišćeni tekst.

Pročišćeni tekst Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti– Institucionalne i financijske odredbe – Financijske odredbe – Glava I. – Institucionalne odredbe – Poglavlje 2 – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije –članak 291. (SL C 202, 7.6.2016., str. 173.)

Posljednje ažuriranje 17.11.2016