Europska agencija za kemikalije (ECHA) – način reguliranja uporabe kemikalija u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) pruža sveobuhvatan zakonodavni okvir za proizvodnju i uporabu kemikalija u Europi. Prebacuje odgovornost s javnih tijela na industriju kako bi se osigurala sigurnost kemikalija koje se proizvode, uvoze, prodaju i upotrebljavaju u EU-u. Osim toga:

KLJUČNE TOČKE

Europska komisija je 2013. ocijenila prvih pet godina primjene uredbe REACH i zaključila da nije potrebna znatna reforma prije 1. lipnja 2018. kada je rok za registraciju određenih tvari.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. lipnja 2007.

POZADINA

Kemijska industrija jedan je od najvećih proizvodnih sektora EU-a. Ima ključnu ulogu u svakodnevnom životu te u cjelokupnoj konkurentnosti gospodarstva. EU je uspostavio zakonodavstvo koje kemijskoj industriji (kao i široj proizvodnoj industriji koja upotrebljava kemikalije) omogućuje razvoj i inovaciju, dok istodobno osigurava sigurnost proizvoda za ljude i okoliš.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 136, 29.5.2007., str. 3.–280.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i njezini prilozi uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (SL L 206, 2.8.2008., str. 5.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.–739.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 107, 17.4.2008., str. 6.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1238/2007 od 23. listopada 2007. o utvrđivanju pravila za kvalifikacije članova Odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (SL L 280, 24.10.2007., str. 10.)

Posljednje ažuriranje 06.04.2018