Međunarodna trgovina opasnim kemikalijama (Roterdamska konvencija)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Roterdamska konvencija

Odluka 2003/106/EZ o odobrenju Roterdamske konvencije

Odluka 2006/730/EZ o zaključivanju Roterdamske konvencije

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I OVA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Konvencijom se:

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Konvencija je stupila na snagu 24. veljače 2004.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 63, 6. 3. 2003., str. 29. – 47.)

Odluka Vijeća 2003/106/EZ od 19. prosinca 2002. o odobrenju, u ime Europske zajednice, Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 63, 6. 3. 2003., str. 27. – 28.)

Odluka Vijeća 2006/730/EZ od 25. rujna 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 299, 28. 10. 2006., str. 23. – 25.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27. 7. 2012., str. 60. – 106.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 649/2012 uvrštene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 06.08.2020